Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060453
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38060 €
Sumár projektu:Projekt realizuje Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč a Agamos, s. r. o. (sprostredkujúca organizácia), ďalej partnerské organizácie Finidr, s. r. o., MŠ Paskov, ZŠ a MŠ Řepište, ČD Cargo, a. s. Projekt umožní študentom našej školy získať skúsenosti v zahraničnej firme. Účastníkmi projektu budú študenti 2. až 4. ročníka odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, logistika, operátor tlače v celkovom počte 22 študentov a 2 členný pedagogický dozor. Naši študenti potrebujú pre svoj profesijný a osobný rozvoj a lepšie uplatnenie na trhu práce: vyskúšať si svoje schopnosti, znalosti, zručnosti zo školy a z praxe, získať pracovné skúsenosti v zahraničí, prehĺbiť svoje sociálne kompetencie (správanie ku kolegom, klientom, tímová práca... ) získať väčšiu samostatnosť, poznať nové kultúrne prostredie a adaptovať sa doň a zvýšiť svoju pracovnú mobilitu. Obsah stáží bude prispôsobený študijným odborom (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, logistika a operátor tlače ). Každému účastníkovi stáže bude pripravený pracovný program, ktorý bude prispôsobený jeho potrebám. Pred odchodom na stáž prebehne príprava všetkých účastníkov. Bude sa skladať z kultúrnej prípravy, odbornej prípravy a praktickej prípravy. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej, odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. K jednotlivým cieľom projektu patria: získanie praxe v zahraničí, prepojenie teoretických znalostí a praxe, získanie nových odborných znalostí a zručností, zoznámiť sa s chodom a organizáciou podnikov v zahraničí, získanie pracovných návykov a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Účastníci rozvinú svoju osobnosť, samostatnosť, flexibilitu, poznajú život v inej krajine, naučia sa tu žiť a rozvinú svoju finančnú gramotnosť. Z pohľadu vysielajúcej organizácie príde k rozvoju a posilneniu spolupráce so zahraničnými partnermi, zvýši sa atraktivita štúdia na škole a získajú sa nové podnety k vylepšeniu vzdelávacieho procesu. Projekt nám umožní otestovať Európsky systém pre zvýšenie kvality mobility v odbornom vzdelávaní ( ECVET ) a vyhodnotiť jeho využiteľnosť pre potreby školy. Výstupy projektu sú zamerané predovšetkým na samotných účastníkov. Vďaka pobytom získajú nové odborné a sociálne znalosti a zručnosti. Každý účastník získa Europass mobility a certifikát od sprostredkovateľského partnera. Ďalšími výstupmi budú fotodokumentácia z projektu, články na školských weboch a prezentácie. Projekt prinesie skvalitnenie odbornej prípravy študentov školy a prinesie lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce. Z projektu bude profitovať aj vysielajúca organizácia. Naviažeme a prehĺbime spoluprácu s partnermi v zahraničí, posilnime prestíž a atraktivitu školy a predpokladáme zvýšení záujem o štúdium na našej škole. Projektom reagujeme na požiadavky zamestnávateľov v regióne, zamestnávatelia vyhľadávajú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú zahraničnú prax v odbore.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
Holíč