Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita II.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060460
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:93804 €
Sumár projektu:Základným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania a tým aj kvalitu školy a to naplnením viacerých čiastkových cieľov. Predovšetkým ide o zmenu obsahu a foriem vzdelávania a ich modernizáciu zapracovaním skúseností získaných na zahraničnej odbornej praxi tak, aby kopírovali potreby praxe a reálne formy, akými funguje ekonomická prax v medzinárodnom meradle. Žiakom prenechať priestor na priame odovzdanie svojich skúseností, nadobudnutých zručností a kompetencií na vyučovacích hodinách, t. j. docieliť zmenu z pasívneho prijímania informácií od učiteľa na proaktívny prístup. Predpokladáme, že učiaci sa tým získajú ďalšie kompetencie napr. v oblasti prezentačných zručností, zvýši sa ich zodpovedný prístup k povinnostiach a zodpovednosť za výsledok hodiny, rozšíria si kompetencie v oblasti rovesníckeho učenia. V neposlednom rade sa upraví vzťah učiteľ - žiak na viac na partnerskú úroveň, kde žiak bude v pozícii vzdelávajúceho a učiteľ v pozícii vzdelávaného priamo na hodine. Otvorí sa priestor pre žiakov na vyjadrenie svojich názorov, postojov, nápadov na inovácie vo vzdelávaní a modernizáciu vyučovacích metód. Zvýšená pozornosť je v projekte venovaná žiakom s poruchami učenia, resp. so zdravotným znevýhodnením, ktorí budú aktívne zapojení nielen do samotných mobilít ako učiaci sa, ale aj do všetkých nadväzujúcich aktivít. Očakávame, že tým nielen získajú nové kompetencie a zručnosti, ale sa zvýši aj ich sebavedomie, ďalším efektom bude ich rovnocenné začlenenie do kolektívu všetkých žiakov a súčasne zvýšená tolerancia a akceptovanie zo strany ostatných žiakov. Priame pracovné skúsenosti v medzinárodnom prostredí sú mimoriadne dôležité v čase internacionalizácie v Európe, preto bude do projektu začlenený väčší počet žiakov oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zapojením žiakov priamo do pracovného prostredia v zahraničných podnikateľských subjektoch chceme žiakov motivovať k vlastnému podnikaniu po skončení štúdia na Slovensku. Realizáciou projektu, jeho aktivít a šírením výsledkov sa súčasne zvýšia kompetencie učiteľov pri modernizácii vyučovacích metód a rovnako aj manažmentu školy a projektového tímu v oblasti prípravy, realizácie projektov a súčasne pri riadení školy. V projekte plánujeme uskutočniť dve základné oblasti aktivít: 1. krátkodobú mobilitu žiakov v OVP- v rozsahu 14 dní, určenú pre žiakov štvrtého ročníka a to v dvoch turnusoch: september 2019 pre 20 žiakov a september 2020 pre 20 žiakov v súkromných hostiteľských organizáciách v Ostrave (ČR), Krakove (Poľsko) a Londýne (Spojené kráľovstvo). Žiaci absolvujú prax v súkromných podnikoch zameraných na oblasť účtovníctva, daňovníctva, miezd, personalistiky, právnych služieb a iné ekonomické činnosti. 2. dlhodobú mobilitu v rámci Erasmus PRO - v rozsahu 8 mesiacov v súkromnej hostiteľskej organizácii zameranej na oblasť účtovníctva a daňového poradenstva a miezd. Tento typ mobility je určený pre 2 absolventov našej školy, miestom realizácie mobility je Havířov/Ostrava (Česká republika). Zahraničné mobility sú určené pre žiakov štvrtého ročníka a v prípade dlhodobej mobility pre absolventov našej školy, ktorí budú úspešní vo výberovom konaní pred komisiou. Priestor na realizáciu na zahraničnej mobilite vytvorí projekt aj pre žiakov s poruchami učenia či iným zdravotným znevýhodnením. Všetci učiaci sa, ktorí sa zúčastnia mobility, získajú certifikát Europass Mobility, žiaci zúčastnení na mobilite v ČR a Poľsku aj ECVET s presným opisom získaných a overených zručností a kompetencií, ktoré budú uznané a prenesené do hodnotenia v predmete odborná prax. Po skončení hlavných aktivít bude veľká pozornosť venovaná diseminácii výsledkov projektu priamo na škole tak, aby výsledky mohli využívať všetci žiaci, učitelia a manažment školy. Rovnako bude venovaná veľká časť diseminácie aj na úrovni regiónu, národnej a medzinárodnej úrovni priamou komunikáciou, prezentáciami, prostredníctvom médií, sociálnych sietí, emailu a iných komunikačných prostriedkov. Počas projektu, pri realizácii nadväzujúcich aktivít a po skončení projektu využijeme i platformu eTwinnig na šírenie výsledkov a výmenu skúseností s učiteľmi z iných škôl a krajín. Z dlhodobého hľadiska predpokladáme, že prínosom projektu pre učiacich sa bude zvýšenie ich konkurecieschopnosti na trhu práce, zníženie nezamestnanosti našich absolventov a motivovanie k budúcej samostatnej podnikateľskej činnosti.
Koordinátor:Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
Bratislava