Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborníci pre Európu V.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060463
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37694 €
Sumár projektu:Viac ako 60 % žiakov našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nezamestnaní rodičia, polosiroty, rozvedení rodičia). Z predchádzajúcich skúseností vieme, že možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí je pre žiakov prospešná a motivuje ich k pokračovaniu svojich štúdií, a k tomu, aby ďalej rozvíjali svoje zručnosti v daných odboroch. Mobilitný projekt dáva možnosť získať skúsenosti v zahraničných firmách. Cieľovou skupinou sú študenti 2. a 3. ročníka na 3 týždne: A/ Česko - Praha v mesiacoch február/marec 2020 z nasledujúcich odborov: - technika a prevádzka dopravy - 3 študenti, - mechanik elektrotechnik - 3 študenti, - mäsiar-lahôdkár - 2 študenti. B/ Maďarsko - Eger v mesiacoch február/marec 2020 z nasledujúcich odborov: - cukrár - 2 študenti, - mäsiar-lahôdkar - 2 študenti, - autoopravár - 2 študenti, - agromechatronik - 4 študenti. Inováciou na škole je štúdijný odbor Agromechatronik, ktorý sa vyučuje len na troch školách na Slovensku. Aj týmto študentom by sme chceli prostredníctvom projektu poskytnúť odborné vedomosti a skúsenosti v zahraničnej firme, a tak podporiť ich ľahšiu zamestnateľnosť na pracovnom trhu doma alebo v zahraničí, prípadne možnosť získať pracovné miesto v partnerskej organizácii. Hlavným cieľom projektu je osvojenie si nových zručností a vedomostí z príslušných odborov cez prácu v reálnom pracovnom prostredí, oboznámenie sa s modernými technológiami, novými informáciami z príslušných odborov, spoznávanie nových metód. Zahraničná odborná stáž je zameraná na zvýšenie vedomostnej úrovne z odborného hľadiska a na zvýšenie kvality praktických zručností a vedomostí účastníkov. Pre žiaka z ekonomicky a sociálne slabého prostredia táto forma získavania odborných skúsenosti na reálnom trhu práce je jedinečnou formou rozvoja a predstavuje jedinečnú možnosť učenia sa od od zahraničných, uznaných a kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho účastníci stáže majú možnosť rozvíjať odborné kompetencie. Ciele stanovené na základe odbornosti, profilu a potreby účastníkov: 1. oboznámiť sa s novými technologickými postupmi, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce a) technika a prevádzka dopravy - okrem servisných, diagnostických a opravárenských prác sa účastníci oboznámia aj s úlohou a prácami dielenského majstra v zahraničnej firme, b) mechanik elektrotechnik - sa zoznámi s novými typmi elektrických pohonných systémov, autoopravár - zdokonalia v bežných prácach v opravárenských dielňach čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce, c) agromechatronik - oboznámia sa s technickým zariadením v podniku, novými a modernými nástrojmi, rôznymi moderne vybavenými poľnohospodárskymi strojmi, naučiť sa ich opravovať, udržiavať, oboznámiť sa s ich riadením, d) autoopravár - zdokonalia v bežných prácach v opravárenských dielňach, e) cukrár - pripraví torty na špeciálne podujatie, maďarské cukrárenské špeciality, ľahké šľahané hmoty, najnovšie medzinárodné cukrárenské špeciality, f) mäsiar-lahôdkar - spozná suroviny mäsového priemyslu, zloženie a stavbu mäsa, mäsových výrobkov, chladenie a mrazenie mäsa, predaj mäsa a mäsových výrobkov 2. prehĺbiť teoretické vedomosti a vylepšiť ich zručnosti; aplikácia teoretických vedomostí v praxi Realizovaním aktivít projektu prispejeme k naplneniu potrieb školy, ktoré sú nasledovné: - pravidelne sa zúčastňovať v ERASMUS+ mobility projektoch, - vybudovanie nových vzťahov so zahraničnými firmami a dlhodobá spolupráca s nimi, - vzbudiť v žiakoch záujem o cestovanie, mobilitu, otvorenosť a multikultúrnu integritu, - rozvoj odborných, manažérskych a organizačných kompetencií učiteľov, - pravidelný rozvoj učebného plánu - zakomponované vedomosti zo stáže, - internacionalizácia odborných predmetov.
Koordinátor:Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Rimavská Sobota