Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060465
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39836 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej budú môcť využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí. Od projektu očakávame zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti študentov, rozvíjanie ich odborných, organizačných a jazykových kompetencií, zvýšenie ich mobility, odbúranie ich obáv z uplatnenia sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Cieľovou skupinou projektu je 20 študentov (5 z odboru Mechanik strojov a zariadení, 3 z odboru Mechanik elektrotechnik, 3 z odboru Autoopravár-mechanik, 6 z odboru Mechanik - mechatronik a 3 z odboru Predavač. Predpokladaný termín trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v partnerských organizáciách v Budapešti v Maďarsku je apríl 2020. Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby, asi 40% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nezamestnaní, rozvedení rodičia, siroty, polosiroty). Všetci účastníci ovládajú maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka. Hlavné ciele projektu v prípade účastníkov z odborov mechanik strojov a zariadení, mechanik - elektrotechnik, Mechanik - mechatronik sú: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových poznatkov v študovaných odboroch, - naučiť sa pracovať so strojmi, zariadeniami, prístrojmi, používanými v podniku, - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska, - overiť si vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch vyučovaných na škole - rozvoj odbornej zručnosti v oblasti elektrotechniky a automatizácie - spoznať moderné výrobné technológie elektrotechnických komponentov a zariadení v praxi - technologické postupy, nové kompetencie, návrhy výroby a diagnostiky plošných spojov, programovanie, montáž a údržba automatizovaných výrobných liniek - využívanie prostriedkov CAD, CAM, CAT, CAE - oboznámiť sa s činnosťou priemyselných automatov, snímačov a akčných členov v reálnych podmienkach, - rozvoj odbornej zručnosti v oblasti detekcie a vykonávania opráv jednotlivých funkčných častí a zariadení automobilov, - vytvárať technickú dokumentáciu aj s využitím programov (napr. SCHEMATACAD), - prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce, - vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp.vysokého napätia, - diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia, - zvoliť správne technologické postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku, - používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť, - prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom povolania, - niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu, - viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických zariadení, resp. automobilov, viesť evidenciu spotreby a výkonov. Hlavné ciele projektu v prípade účastníkov z odboru Predavač sú: - aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, - uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke, - voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety, - ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh, - dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, - základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, - konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja, - ovládať a uplatňovať zásady skladového hospodárstva a distribúcie tovarov, - ovládať základné zásady účtovníctva a práce s pokladňou. Personálne a sociálno-interakčné schopnosti študentov získané mobilitou: - schopnosť aktívne sa zapojiť do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, - sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizácia udržovanie potrebnej základnej úrovne zručností, - pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), - rozhodovanie, - samostatnosť, - tímová práca, - zodpovednosť. Očakávaný dopad zahraničnej mobility: - zvýšenie odborných kompetencií študentov predovšetkým v oblastiach, ktoré sú definované v pracovných plánoch jednotlivých študijných odborov, - zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných absolventov schopných presadiť sa na trhu práce doma i v zahraničí, - rozvoj komunikačných a osobných kompetencií študentov, - budovanie a rozvoj medzinárodnej spolupráce, - zvýšenie prestíže školy
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
Štúrovo