Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060468
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28348 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je poskytnúť možnosť získania odborných skúseností v zahraničnom pracovnom prostredí našim mentálne postihnutým žiakom a žiakom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia, keďže sú vzhľadom na ich postihnutie a sociálne zázemie znevýhodnení pri hľadaní zamestnania. Prioritou a prvoradou úlohou školy je pripraviť a uviesť do života deti s mentálnym postihnutím tak, aby sa v živote uplatnili a po absolvovaní štúdia mohli viesť plnohodnotný život a našli uplatnenie na trhu práce. Snahou školy je zdôrazniť dôležitosť praktickej (odbornej) výučby v dnešnej dobe a poukázať na obrovskú potrebu výučby odborných predmetov a prepojenia teoretickej výučby s praxou. Absolvent, ktorý ovláda určitý odbor na vysokokvalitnej úrovni, sa dokáže ľahšie uplatniť na trhu práce doma aj v zahraničí.Potreba rozvoja kvality výučby na našej škole vyplýva zo snahy urobiť našu školu atraktívnou a motivovať tak žiakov, aby sa ku nám hlásili a dostali chuť učiť sa. Sme si istí, že možnosť mobility a internacionalizácie vyzdvihne našu školu na vyššiu úroveň a zároveň jej atraktivitu v očiach našich terajších ako aj budúcich žiakov. Skúsenosti a zručnosti získané našimi žiakmi a pedagógmi počas zahraničnej odbornej stáže plánujeme integrovať do výučby a na zlepšenie/zmenu učebných osnov a metód používaných na škole s cieľom zabezpečiť tak adekvátne vzdelanie a možnosť ľahšieho uplatnenia sa trhu práce. Našim cieľom je ich handicap v určitej miere redukovať, aby si osvojili odborné vedomosti potrebné pre úspešné umiestnenie sa na trhu práce. Účasť žiaka zo sociálne slabého prostredia na zahraničnej odbornej stáži predstavuje preňho obrovskú možnosť rozvíjať a učiť sa v zahraničnom prostredí od zahraničných, uznaných, kvalifikovaných odborníkov. Počas odbornej stáže sa nerozvíja iba ich odborná kompetencia, ale účasť na zahraničnej odbornej stáži prispieva aj k ich ľahšej integrácii do spoločnosti, adaptácie, zodpovednému prístupu k práci, zosilnenia ich postavenia v spoločnosti. Najdôležitejšou potrebou a snahou našej školy je poukázať na obrovskú potrebu vyučovania odborných predmetov v dnešnej dobe. Bohužiaľ, čím ďalej, tým viac žiakov opúšťa našu školu kvôli sociálnym, rodinným dôvodom. Keďže sú aj mentálne a intelektuálne postihnutí, majú to v živote o to ťažšie. Preto vyučenie odboru pokladáme za jedinú šancu ich uplatnenia sa a možnosť mobility a internacionalizácie vyzdvihne našu školu na vyššiu úroveň a zároveň jej atraktivitu v očiach našich terajších aj budúcich žiakov. Cieľovou skupinou mobilitného projektu je 6 žiakov z odboru Cukrár a 6 študentov z odboru Maliar/Natierač. Predpokladaný termín zahraničnej odbornej stáže v Prahe v Českej republike je apríl 2020. Očakávaný dopad zahraničnej odbornej stáže na účastníkov z odboru Maliar/Natierač: - prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí, - oboznámenie sa s novými maliarskymi metódami, technikami, - spoznávanie a využitie nových základných aj vysokokvalitných materiálov, - nadobudnutie schopnosti vybrať vhodné materiály a techniky, - nadobudnutie schopnosti využívať nové náradia, metódy a techniky práce v praxi, - prehĺbenie doterajších odborných vedomostí, ich porovnanie so zahraničnými skúsenosťami, - rozvoj schopností na vykonanie samostatnej precíznej práce. Očakávaný dopad zahraničnej odbornej stáže na účastníkov z odboru Cukrár: - spoznanie procesu výroby nových cukrárenských produktov, - nadobudnutie schopnosti pripraviť vybrané cukrárenské produkty, - spoznanie nových ingrediencií, tovaru, náradia, technického zariadenia, - prehĺbenie doterajších odborných vedomostí, ich porovnanie so zahraničnými skúsenosťami, - spoznanie tradičných českých receptov (pečené buchty, moravské koláče a pod.) a schopnosť pripraviť ich. Okrem odborných kompetencií predpokladáme aj rozvoj ich komunikačných a intra/interpersonálnych kompetencií: - rozvoj odbornej terminológie v českom jazyku, - rozvoj spôsobov odborného vyjadrovania sa, - rozvoj jazykových zručností potrebných pre každodennú komunikáciu, - správne kladenie otázok, vhodné vyjadrenie názoru, - dodržanie pravidiel slušného správania, - posilnenie zodpovednosti, - rast adaptability, začlenenia do spoločnosti, - umožnenie výchovy k samostatnosti, - vývoj/rozvoj sebahodnotenia. Okrem odborného rastu študenti získajú nové skúsenosti v rôznych oblastiach života, ako je cestovanie, komunikácia v zahraničí. Dôležitým prínosom je aj oboznámenie sa s kultúrou, mentalitou iného národa. Získané skúsenosti žiaci v rámci výučby potom prezentujú spolužiakom.
Koordinátor:Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
Okoč