Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060471
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34900 €
Sumár projektu:Projekt Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí je zameraný na uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej stáže dvoch skupín žiakov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave do vybraných firiem v Českej republike. Prvou je skupina 10-ich žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, ktorá pôjde na stáž do firiem v Olomouci: OL Trans CZ, s. r. o., ČSAD Logistik, s. r. o., FEE Transport, s. r. o. a Dopravný podnik mesta Olomouc. Druhou je skupina 10-ich žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách do autoservisov v Havířove: Autodum Vrána, s. r. o., autochodura, s. r. o. a EUROLINE, s. r. o. Zapojením žiakov novo zavedeného študijného odboru zameraného na elektrotechniku v doprave do projektu sledujeme zvýšenie motivácie pre štúdium tohto náročného, ale na trhu práce veľmi žiadaného odboru. Stáž v zahraničí budú môcť absolvovať žiaci III. ročníka, ktorí splnia vopred stanovené kritériá. Žiaci budú absolvovať stáž v rámci povinnej tzv. súvislej prevádzkovej praxe, ktorú budú ich spolužiaci absolvovať vo firmách na Slovensku v rovnakom čase. Cieľom projektu je zvýšenie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD a tým zlepšenie ich uplatniteľnosti na trhu práce. Podstatou tohto projektu nie je zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov, ale zaistenie odbornej stáže, ktorú žiaci stopercentne zvládnu po odbornej a komunikačnej stránke. V rámci projektu budeme využívať ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) s jasne danou náplňou praxe a zodpovedajúcim systémom hodnotenia, ktorý chceme ďalej využívať aj pri realizácii praktickej prípravy na škole v budúcich školských rokoch. Realizáciou projektu získajú žiaci zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšajú si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole. Obe skupiny žiakov budú sprevádzať odborní učitelia, ktorých úlohou bude monitorovať žiakov vo firmách, zorganizovať priebežné i záverečné hodnotenie za účasti predstaviteľov zamestnávateľov. Očakávame, že zúčastnení odborní učitelia našej školy nadobudnú nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíri sa ich vedomostný obzor v odborných predmetoch, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí v neposlednom rade zatraktívni našu školu v regióne a stane sa z jedným z dôvodov, prečo si absolventi základnej školy vyberú štúdium v jednom zo študijných odborov zameraných na dopravu na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava