Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skúsenosť - najlepšia škola života
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060480
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:113043 €
Sumár projektu:Skúsenosti z predošlého projektu nás motivovali k tomu, aby sme sa zapojili do tohto programu aj tento rok. Berúc do úvahy hodnotenia mobilít žiakov a zamestnancov, môžeme skonštatovať, že program pozitívne ovplyvnil prístup žiakov k štúdiu a záujem o tento typ mobility sa rozrástol. Poznávaním práce v zahraničných firmách žiaci odboru Obchodná akadémia - bilingválne štúdium a žiaci odboru Hostinský : - si osvoja spôsob reagovania na nové pracovné podmienky (iné podmienky ako na školskej odbornej praxi v slovenských firmách); - prevezmú zodpovednosť za svoje správanie počas odbornej praxe s dôrazom na prvý kontakt s novým pracovným kolektívom, ako podmienky úspešného zaradenia sa do nového pracovného kolektívu; - v prípade odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium získajú cenné skúsenosti pre uplatnenie podľa profilácie v pracovných pozíciách ako ekonóm, účtovník (napr. colný deklarant, daňový referent, mzdový referent, plánovač a pod.), kontrolór, štatistik, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ; - v prípade odboru hostinský získajú cenné skúsenosti pre uplatnenie podľa profilácie v pracovných pozíciách ako recepčný/á, gazdiná, chyžná, kuchár, čašník - prehĺbia si jazykové odborné schopnosti; - zvýšia si sebadôveru a sebestačnosť; - prehĺbia si teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tvorby a realizácie projektov z eurofondov. Očakávaný výsledok odbornej praxe v zahraničí - odbor Obchodná akadémia - bilingválne štúdium: - rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v oblasti spracovania a využitia informácií - upevňovanie znalostí z anglického jazyka, najmä v oblasti odbornej komunikácie - získanie praktických skúseností v administratíve a korešpondencie (predmet písomná a elektronická komunikácia), financiách (predmet podniková ekonomika) a marketingu (predmet marketing) - podpora motivácie a ekonomického myslenia - porovnať manažment, plánovanie, vedenie, organizovanie, pracovné podmienky, odborné požiadavky, ocenenie pracovníkov v našich a zahraničných firmách, - v spojitosti s odbornou praxou absolvovanou v zahraničí, navrhnúť našim podnikateľom v rámci školskej odbornej praxe zavedenie inovatívnych prvkov v slovenských firmách, - návrhy žiakov na zvýšenie duálnosti vzdelávania najmä v odborných ekonomických predmetoch, v odbornej jazykovej príprave, v aplikácii doterajších softvérových zručností v programoch MS Word, Excel, PowerPoint, - spoznanie národnej kultúry a mentality na firemnú kultúru, - zdokonalenie sa v samostatnosti a orientácii sa v novom pracovnom a kultúrnom prostredí, - spoznanie nových ľudí a nadviazanie nových osobných a pracovných kontaktov. Očakávaný výsledok odbornej praxe v zahraničí - odbor Hostinský: -možnosť oboznámiť sa s povinnosťami zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách v hoteloch - v rámci predmetu technika prevádzky, tematický celok Medzinárodná kuchyňa - oboznámiť sa s miestnymi špecialitami, stolovaním a obsluhovaním - zlepšenie komunikácie so zákazníkom/hosťom - získať zručnosť v práci na recepcii - oboznámiť sa s úlohami gazdinej a hostinskej - oboznámiť sa so špecifikami maďarskej kuchyne, -oboznámiť sa so zásadami stolovania a obsluhy v konkrétnych hoteloch - spoznanie národnej kultúry a mentality na firemnú kultúru, - zdokonalenie sa v samostatnosti a orientácii sa v novom pracovnom a kultúrnom prostredí Na zahraničnú odbornú stáž by sme chceli poslať žiakov 3. a 4. ročníka z odborov obchodná akadémia a hostinský. Vybrali sme si dve cieľové krajiny: Rakúsko a Maďarsko. Do Rakúska (mesto Viedeň) vycestuje 205 žiakov (odbor Obchodná akadémia), kým do Maďarska (mesto Budapešť) taktiež vycestuje 25 (odbor Hostinský). Mobility sme naplánovali na sept. 2019. Vďaka prineseným skúsenostiam zo zahraničia budeme mať jedinečnú možnosť porovnať pracovné postupy, tlačivá a podnikové politiky troch krajín. Žiaci zistia silné a slabé stránky týchto postupov a pomocou skupinových aktivít dostanú možnosť na to, aby si navrhli ich ideálny typ podniku.
Koordinátor:Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
Štúrovo