Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznávanie gastronómie a kultúry stolovania štátov V4
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060487
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27748 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je nielen internacionalizácia školy a vytvorenie partnerských vzťahov s významnými firmami fungujúcimi v členských štátoch EU, ale aj rozvoj odborných kompetencií žiakov cieľových skupín. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spojiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na škole s teoretickými a získať tak praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Účasť na zahraničnej mobilite predstavuje pre našich študentov konkurenčnú výhodu pri snahe presadiť sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Cieľovou skupinu mobilitného projektu je 12 študentov (6 študentov z odboru Kuchár a 6 z odboru Čašník/Servírka). Predpokladaný termín trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Maďarsku (Eger) je október 2019. Účasť našich žiakov na zahraničnej odbornej praxi považujeme za výborný prostriedok zvýšenia ich odborných, ako aj osobných kompetencií, zvýšenia ich sebavedomia, budovania samostatnosti a zodpovednosti pri práci. Študenti majú navyše možnosť aplikovať a porovnať svoje teoretické vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí. Mobilitný projekt poskytne žiakom nové možnosti a príležitosti hlavne v týchto oblastiach: - získajú skúseností pri estetizácií stolovania, spoznávania nových spôsobov a metód stolovania pre študentov odboru Čašník, - žiaci z odboru kuchár získajú skúsenosti a môžu si vyskúšať zahraničné (európske) trendy prípravy a spôsobu konzumácie jedál, - žiaci si môžu vyskúšať život a prácu v zahraničí, vďaka čomu ľahšie pochopia podobnosti aj odlišnosti života a práce v iných krajinách, stáž v multikultúrnom prostredí znamená profesijný prínos. - zdokonalia sa v interkultúrnej komunikácii so zákazníkmi, čo zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní služieb na európskej úrovni - osvoja si odbornú terminológiu v maďarskom jazyku, ktorá im umožní zamestnať sa v susednej krajine po ukončení štúdia - zvýši sa ich sebavedomie, čo je predpokladom úspešného presadenia sa na trhu práce, prípadne založenia si vlastného podnikania - uvedomia si, že sa musia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu trhu práce - stanú sa mobilnejšími a otvorenejšími svetu - získajú zahraničné kontakty, čo im pomôže v ich budúcej kariére a spolupráci. Očakávaný dopad projektu na vysielajúcu organizáciu/školu: - zvýšenie atraktivity v domácom i v zahraničnom prostredí vyvolaný zvýšením podielu vysokokvalifikovaných absolventov - využívanie osvojených poznatkov v procese vytvárania učebných plánov a adaptovať ich vo výučbe praktických predmetov - používanie získaných vedomostí pri nasledujúcich mobilitných projektoch - osobnostný a profesionálny rozvoj odborných pracovníkov. Očakávaný dopad na projektových partnerov: - zvyšovanie prestíže firmy, - získanie nových zamestnancov, - rozšírenie medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Kravany nad Dunajom