Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výmena osvedčených postupov a skúseností v európskej ošetrovateľskej starostlivosti
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060490
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:73703 €
Sumár projektu:Primárnym cieľom projektu „Výmena osvedčených postupov a skúseností v európskej ošetrovateľskej starostlivosti“ je rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov. Jednotlivé prínosy pre účastníkov stáže sú podporiť rozvoj kľúčových kompetencií študentov vybraných odborov, ich IKT zručností, oboznámiť sa s multikultúrnou ošetrovateľskou starostlivosťou zameranou na minority (pacienta – migranta), rozvoj demokratického občianstva žiakov v multikultúrnej ošetrovateľskej starostlivosti, v oblasti ošetrovateľských postupov identifikácia podobností a rozdielov vybraných aspektov ošetrovateľskej starostlivosti, v ICT oblasti využívanie a podoby elektronickej karty pacienta, zvýšenie kreditu školy/uznávanie výsledkov vzdelávania/-úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce doma i v zahraničí, v oblasti manažmentu vzdelávacieho pracoviska - porovnanie vzdelávacích programov a ich skvalitnenie na základe nových skúseností. Na základe vzniknutých partnerstiev zvýšiť kvalitu a úroveň odborného vzdelávania a uznávania výsledkov vzdelávania. Projektu sa zúčastnia študenti odboru zdravotnícky asistent a diplomovaná všeobecná sestra. Absolvujú svoju mobilitu v školách a na ich výukových pracoviskách. Dvojtýždňový výmenný pobyt študentov plánujeme 11/2019 Medical school Uzice 8 účastníkov 1 sprevádzajúca osoba, 4/2020 SZŠ a VOŠZ Plzeň 8 účastníkov 1 sprevádzajúca osoba, 11/2020 Medical school Uzice 8 účastníkov 1 sprevádzajúca osoba, 1/2021 Srednja zdravstvena šola Celje 5 účastníkov 1 sprevádzajúca osoba, 4/2021SZŠ a VOŠZ Plzeň 8 účastníkov 1 sprevádzajúca osoba. Miesta konania zahraničnej mobility budú školy a ich výukové pracoviská v Českej republike, Srbsku a Slovinsku. Očakávané výsledky a dopady: Študenti získajú samostatnosť v práci, zdokonalia sa v zručnostiach pri ošetrovaní chorých, oboznámia sa s organizačnou štruktúrou zdravotníckych inštitúcií krajiny, overia si schopnosti v interpesonálnych vzťahoch medzi personálom a pacientmi/klientmi, oboznámia sa so spoločensko – historicko - kultúrnymi osobitosťami krajiny. Sprevádzajúce osoby budú monitorovať študentov a zabezpečovať plynulý chod stáží, získané poznatky a skúsenosti uplatnia vo vzdelávaní v nasledujúcom období. Diseminácia projektu, ciele, výsledky a výstupy budú prezentované a publikované na školskej, miestnej, regionálnej a národnej úrovni, pri príprave budúcich študentov aj na úrovni jednotlivých stavovských organizácií, prostredníctvom Facebooku a eTwinning projektu (https://live.etwinning.net/projects/project/187760). Popularizácia moderných trendov v práci zdravotníckych pracovníkov zabezpečí zatraktívnenie profesie, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a mobilitné projekty zabezpečia efektívnu výmenu skúseností vo vzdelávaní a práci.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Nitra