Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí dopraváci za novými skúsenosťami
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060499
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70974 €
Sumár projektu:Radi by sme tohto roku realizovali odbornú stáž v Maďarskej republike v Budapešti, ktorej by sa zúčastnilo 30 študentov 3. a 4. ročníka našej školy v štyroch rôznych odboroch. Plánovaný termín stáže by bol koncom septembra/začiatkom októbra 2019. Študenti by mali počas stáže používať anglický jazyk. Ciele projektu sú, aby účastníci získali nové vedomosti v reálnom zahraničnom podniku. V odbore Technika a prevádzka dopravy v smerovaní Prevádzka a údržba cestných vozidiel majú: - oboznámiť sa s metódami a technológiami diagnostiky cestných vozidiel - vedieť výpočítať statické zaťaženie nápravy - získať vedomosti o oprave a údržbe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení, - oboznámiť sa s riadením a evidovaním pracovných operácií v doprave - oboznámiť sa so zabezpečením a organizovaním práce v dieľňach na opravu a údržbu vozidiel - zdokonaľovať sa v používaní meracích prístrojov a novodobej testovacej techniky, - získať vedomosti o vypracovaní plánu periodickej údržby. V odbore Prevádzka a ekonomika dopravy v smerovaní Cestná doprava a preprava majú: - ovládať charakteristiku dopravných prostriedkov a podmienok ich prevádzkovania, - získať vedomosti od založenia až po prevádzkovanie dopravnej firmy, - získať poznatky obchodného a finančného riadenia zahraničného podniku - získať prehľad vo vypracovaní prepravnej zmluvy, vrátane prepravných podmienok, - získať prehľad pri kalkulácii nákladov na vozidlo, pri príprave prepravných plánov a cestovných poriadkov, - získať prehľad vo vypracovaní plány údržby. V odbore Dopravná akadémia v smerovaní Zasielateľstvo a logistika v doprave majú: - získať vedomosti o základných druhoch dopravných a prepravných prostriedkov, - ovládať charakteristiku tovaru z pohľadu vlastností, hodnotenia, ochrany a podmienok prepravy, - získať prehľad pri kalkulácii nákladov na prepravu, - získať prehľad vo vypracovaní a vyfakturovaní prepravnej zmluvy, - získať prehľad pri spracovaní colných a prepravných dokladov, - získať poznatky o rôznych druhoch poistení pri jednotlivých druhoch dopravy - získať prehľad o zostavení prepravných plánov. V odbore Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách v smerovaní Informačné technológie v doprave majú: - sa oboznámiť so strojovým a softvérovým vybavením podniku, - sa oboznámiť s elektronickými obvodmi, zapájaním elektronických obvodov, - spoznať fungovanie meracích prístrojov, osvojiť si vedomosti o meraní parametrov na klasických telekomunikačných zariadeniach, - získať prehľad o zabezpečovacích, informačných a komunikačných systémoch v doprave, o ich prevádzke a údržbe - získať vedomosti o analógových a digitálnych elektronických obvodoch s aplikáciami na výpočtovú a telekomunikačnú techniku, - získať základné vedomosti o kabelážoch na siete LAN a setí FTTX a o ich projektovaní. Horeuvedené ciele vychádzajú z potreby účastníkov, ktoré sú nasledovné: - študenti na škole nemajú možnosť oboznámiť sa a pracovať s najmodernejšími technológiami v danom odbore - študenti potrebujú také príležitosti, ktoré im umožňujú lepšie porozumenie inej kultúry, identity, pracovnej morálky, národnosti - študenti potrebujú možnosti na vytváranie zahraničných kontaktov - účastníci projektu doteraz nemali žiadnu príležitosť na to, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť na slovenskom, alebo na európskom trhu práce.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Košice