Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska pedagogická prax
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060502
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46460 €
Sumár projektu:Súčasná moderná európska spoločnosť si vyžaduje odborne vzdelaných ľudí, ktorí sú jazykovo zdatní, schopní pracovať s informačno-komunikačnými technológiami, využívať moderné formy práce, byť samostatní a schopní neustále sa vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania. Projekt reaguje sa na meniace sa požiadavky, ktoré sú kladené na absolventov stredných odborných škôl pedagogických nielen zamestnávateľmi ale aj vysokými školami. Ak chceme, aby naši absolventi boli úspešní na trhu práce či v ďalšom štúdiu na vysokých školách musíme aj my v študijných programoch ponúkať vysokú pridanú hodnotu a vychádzať nielen z potrieb zamestnávateľov a vysokých škôl Slovenskej republiky, ale aj potrieb v rámci Európskej únie. Projekt "Európska pedagogická prax" je vypracovaný v spolupráci s našim partnerom ADC College, so sídlom v Londýne vo Veľkej Británii. Našim zámerom, ako vysielajúcej organizácie, bolo zabezpečiť žiakom školy realizáciu odbornej prípravy na pracoviskách zahraničných prijímajúcich organizácií, Montessori materských škôl, s cieľom získania odborných kompetencií a zvýšenia kvality odborného vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci profesijného vzdelávania žiakov našej školy. Špecifickými cieľmi projektu sú na základe takto stanovených potrieb najmä zlepšenie komunikačných zručností, rozšírenie vedomostí a zručností potrebných v priamej edukačnej činnosti s deťmi, aktualizovanie súboru vedomostí, schopností z oblasti kľúčových kompetencií, ktoré korešpondujú s Montessori pedagogikou, realizácia a flexibilné prispôsobovanie prvkov Montessori pedagogiky v reálnej školskej praxi, plánovanie a projektovanie edukačného procesu so zameraním na využitie prvkov pedagogiky M. Montessori. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorí budú realizovať vzdelávacie jednotky v oblasti Montessori pedagogiky v deviatich zahraničných prijímajúcich organizáciách. Šestnásť účastníkov bude realizovať 3 týždňové mobility v období október až november 2019 v deviatich Montessori materských školách v Londýne vo Veľkej Británii. Účastníci získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie pri realizácii vzdelávacích jednotiek v materských školách v nasledovných oblastiach Montessori pedagogiky – Jazyková výchova, Príroda a kultúra, Matematika a Zmyslová výchova, čím získajú prehľad a základnú orientáciu v možnostiach ich využitia v praxi. Hodnotenie vzdelávacích jednotiek sa premietne do hodnotenia odborných predmetov teoretického a praktického vzdelávania, v pedagogike, metodike rozvíjania matematických predstáv, metodike literárnej a jazykovej výchovy, metodike výtvarnej výchovy, metodike telesnej výchovy, metodike hudobnej výchovy, tvorivej dramatike a v odbornej praxi. Účastník mobility sa stáva atraktívnejším pre zamestnávateľa, v dlhodobom kontexte sa tak zvyšuje zamestnateľnosť našich absolventov v širšom regióne školy. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu príťažlivosti odborného vzdelávania v oblasti predškolskej výchovy, ktoré má v poslednom desaťročí klesajúcu tendenciu u nadaných žiakov. V oblasti výchovy a vzdelávania sa neustále objavujú nové trendy, inovácie a technológie. Tieto zmeny kladú vyššie nároky na učiteľov teoretických a odborných predmetov, ktorí musia intenzívne sledovať nové výzvy vo svojom odbore, pracovať s digitálnymi technológiami, voliť moderné efektívne vyučovacie metódy, využívať vhodné metódy na hodnotenie vyučovacieho procesu.
Koordinátor:Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola
Levoča