Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060504
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17450 €
Sumár projektu:SPŠ v Dubnici nad Váhom je stredná odborná škola so 70 ročnou históriou poskytujúca úplne stredné odborné vzdelávanie. Škola patrí medzi najlepšie stredné školy na Slovensku a neustále sa usiluje o zvyšovanie kvalitatívnej úrovne odborného vzdelávania. Na škole študuje 634 študentov v 4 študijných odboroch: strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby. Súčasťou štúdia je každoročne aj povinná dvojtýždňová prax v podnikoch, firmách, či úradoch. Hlavným cieľom projektu „Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov“ je najmä získať praktické odborné vedomosti a zručnosti v modernej firme prostredníctvom kvalitnej odbornej praxe žiakov v zahraničí. Očakávame rozšírenie schopností potrebných pre profesionálnu budúcnosť žiakov v ich odbore a nadobudnutie sebaistoty a zdravého sebavedomia pri výkone svojej profesie pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Vzdelávacie jednotky, popísané v projekte, zabezpečujú transparentný pohľad na náplň odbornej stáže. Účastníci zahraničnej stáže si absolvovaním týchto vzdelávacích jednotiek zvýšia svoje odborné kompetencie, zručnosti a vedomosti. Projekt napĺňa princípy ECVET. Popisuje získanú kvalifikáciu pomocou kumulovaných vzdelávacích jednotiek. Umožňuje prenos výsledkov vzdelávania v EU a podporuje spoluprácu medzi partnerskými organizáciami. Cieľovou skupinou neformálneho vzdelávania sú žiaci 3. ročníka v odbore mechatronika. Do mobilít je zapojených celkom 10 žiakov a jeden sprevádzajúci učiteľ, plánujeme jeden turnus, ktorý bude trvať 14 dní s cestou do a z partnerskej krajiny. Hostiteľskou firmou je český podnik ARMATURY Group a.s., ktorá náplňou práce plne vyhovuje požiadavkám na kvalitnú odbornú prax našich žiakov. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu armatúr a technologických celkov. Študenti po spoznaní modernej strojárskej firmy, po úspešnom zapojení sa do jej výrobných procesov a realizovaní stáže získajú certifikáty Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže. Tento medzinárodný projekt podporí profesionálny rozvoj našich žiakov a schopnosť integrovať sa v európskom pracovnom prostredí. Účelom predkladaného projektu nie je len získanie financií na skvalitnenie odbornej prípravy, ale aj dosiahnutie trvalej zmeny, naštartovanie ďalších zmysluplných aktivít dlhodobejšieho charakteru, ktoré prispejú k prepojeniu teoretického štúdia s praxou na SPŠ.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Dubnica nad Váhom