Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k profesijným zručnostiam
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060505
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45390 €
Sumár projektu:Projektu krátkodobej mobility sa zúčastní 20 žiakov 3.,4. a 5. ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch v súlade so Školským vzdelávacím programom absolvujú dvojtýždňovú povinnú odbornú prax v zahraničí. Sprevádzajúce osoby budú dvaja pedagogický zamestnanci školy, a to učiteľ anglického jazyka a učiteľ odborných predmetov. Na odbornú prax sú žiaci pripravovaní priebežne aj v rámci voliteľných predmetov: podnikanie v cestovnom ruchu, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia a cvičenia z ADK, hospodárske výpočty, ekonomické cvičenia, bankovníctvo. Predmet podnikanie v cestovnom ruchu integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti z odborných predmetov. Žiaci sa naučili postup pri založení vlastnej firmy, postupne prechádzajú jednotlivými oddeleniami firmy, aktívne sa zapájajú do ich činností. Získavajú tak schopnosti, ktoré im v konkrétnych situáciách umožnia primerane sa vyjadrovať, riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru. Predpoklady pre úspešné absolvovanie odbornej praxe v oblasti cestovného ruchu žiaci nadobudli v rámci tohoto predmetu. Žiaci sú dobre pripravení aj v oblasti marketingu, v spracovaní písomností a informácií s využitím IKT. Svoje komunikatívne a prezentačné zručnosti si zdokonaľujú na hodinách spoločenskej komunikácie a komunikácie zameranej na obchod a služby. Projekt bude zameraný na : - získanie praktických zručností a návykov potrebných pre praktické riešenie ekonomických úloh a problémov - aplikovanie poznatkov v praxi, získaných predovšetkým v týchto teoretických predmetoch : administratíva a korešpondencia /ADK/, podnikanie v cestovnom ruchu/PCR/, podniková ekonomika/POE/, komunikácia/KOM/, anglický jazyk/ANJ/. Hlavnými cieľmi projektu sú: - naučiť sa o geografii, slávnych osobnostiach, tradíciách a kultúre participujúcich krajín - rozvoj slovnej zásoby a zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku - rozvoj kreativity a kritického myslenia - naučiť sa tolerancii a lepšiemu porozumeniu multikultúrnym rozdielností - modernizácia vyučovacieho procesu - zavedenie nových dimenzií vyučovania, zatraktívnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom praktických vzdelávacích aktivít zameraných na učiteľov odborných predmetov (otvorené hodiny, workshopy, interaktivity a e-learningové metódy) - zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností s osobitným zreteľom na ich relevantnosť pre trh práce - podporovať zlepšovanie kvality, excelentnosť, inovácie a internacionalizáciu na úrovni inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, najmä posilnením nadnárodnej spolupráce Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany zabezpečí ďalej nasledovné aktivity: -informovať žiakov školy o programe (v školskom roku 2018/19) -uzavrieť zmluvy so sprostredkovateľským partnerom -definovať výberové kritériá pre výber účastníkov -informovať žiakov a rodičov s kritériami výberu žiakov -urobiť objektívny výber žiakov( test z anglického jazyka + ústny pohovor v mesiaci jún 2019) -zorganizovať prípravu žiakov pred vycestovaním( júl, august 2019) -zorganizovať mobility v spolupráci so sprostredkovateľskou inštitúciou -vypracovať a zadať žiakom konkrétne ciele a úlohy, pracovné plány, ktoré budú pozorovať a plniť - vypracovať kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov -pripraviť vyhodnotenie projektu -publikovať a informovať verejnosť v regionálnej televízii a novinách Podrobný zoznam aktivít žiakov na praxi obsahuje aj príloha ECVET -learning Agreement, kde sa nachádza program pobytu žiaka na odbornej praxi a detailný popis aktivít, ktoré sú v súlade s jednotkami ECVET, vypracovanými učiteľmi školy obchodnej akadémie v Šuranoch. Sprostredkovateľská organizácia zabezpečí účastníkom a dvom učiteľom, ktorí budú žiakov sprevádzať ubytovanie, stravovanie, cestovanie miestnymi hromadnými dopravnými prostriedkami. Zabezpečí umiestnenie žiakov na jednotlivé pracoviská na základe dosiahnutých výsledkov z testov a výberového konania na škole, životopisov a motivačných listov, odborný dohľad na pracoviskách a zodpovedajúce poistenie na pracovisku. Projekt prispeje k osobnému rozvoju každého účastníka. Podporí samostatnosť v práci, rozvoj schopností komunikácie, spolupráce, tímovosti, kreativity, podnikateľského myslenia, zodpovednosti za vlastnú prácu a prezentácie výsledkov vlastnej práce. Žiak si sám overí zručnosti, teoretické vedomosti na konkrétnom pracovisku v zahraničí.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Šurany