Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávame medzinárodné účtovné štandardy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060510
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34900 €
Sumár projektu:Žiadateľom projektu je Obchodná akadémia v Humennom. Poskytujeme 4 ročné vzdelávanie ekonomického charakteru, hlavnými vyučovacími predmetmi sú: podniková ekonomika, účtovníctvo, bankovníctvo, právna náuka, úvod do sveta práce, daňová sústava, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia, aplikovaná informatika a cudzie jazyky. Študenti si môžu vybrať zo štyroch jazykov: anglický, nemecký, španielsky a ruský. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Naša škola už realizovala projekt zameraný na zahraničné mobility, preto sme si vedomí ich významnosti a prínosov, ktoré nám vnesú do transformácie vyučovacieho procesu, rozvoja školy a zvyšovania kvalít študentov a pedagógov. Situácia ohľadom zamestnania, sa po ukončení štúdia neustále zhoršuje, a nájsť si prácu je náročný proces, preto sme sa rozhodli zareagovať na daný stav a zvýšiť šance našich študentov na zamestnanie sa, doplnením nášho vzdelávacieho procesu o realizáciu zahraničných mobilít, ktorých obsahom by bolo absolvovanie odbornej praxe v zahraničných firmách. Cieľom tohto projektu je zlepšiť postavenie školy ako vzdelávacej inštitúcie poskytujúcej odborné vzdelávanie prostredníctvom realizácie zahraničných mobilít pre študentov našej školy, ktoré nám pomôžu vychovať absolventov schopných uplatniť sa na trhu práce. V rámci projektu zrealizujeme dve hlavné aktivity, 2 turnusy zahraničných mobilít. V školskom roku 2019/2020 plánujeme organizovať zahraničné odborné stáže pre 20 študentov odboru 6317 M Obchodná akadémia v dvoch rôznych krajinách: 10 študenti 3. ročníka odboru obchodná akadémia - Poľsko v septembri 2019 na 14 dní, 10 študenti 4. ročníka odboru obchodná akadémia - Česká republika, v máji 2020 na 14 dní. Študenti cestujúci do Českej republiky budú mať v rámci mobilít možnosť pracovať vo firmách: Account Professional - umiestnení 2 študenti Galušková s.r.o. - umiestnení 2 študenti Advokátní kancelář Klega - umiestnení 2 študenti i Vítkovické slévárny – umiestnení 4 študenti Študenti cestujúci do Poľska, budú pracovať v spoločnosti Meritoros - umiestnených 10 študentov. Očakávame, že pomocou projektu sa študenti odboru obchodná akadémia naučia: - aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti, - určovať ciele, prostriedky a postupy práce, - spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií, - riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho prostredia, - aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi, - aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov v anglickom jazyku, - spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v zahraničí s využitím súčasnej techniky, užívateľsky ovládať prácu s počítačom, prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky, kancelárskej a reprografickej techniky, pracovať s internetom, - ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností v anglickom jazyku, - pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku, - uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, - aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, - udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia a pod. V rámci projektu predpokladáme dopad a možné dlhodobé prínosy: - rozvoj všeobecných vyššie popísaných kompetencií, rozvoj odborných kompetencií v rámci vlastného odboru, spoznanie nových postupov práce v zahraničných firmách a organizáciách, rozvoj komunikatívnych zručností - viac možností zamestnania v domácich firmách, ako aj v zahraničí. Potencionálnymi zamestnávateľmi sa môžu stať napr. bankové inštitúcie, poisťovne, firmy a organizácie so zameraním na poskytovanie finančných služieb a daňového poradenstva, marketing, a pod. - rozvíjanie odborných a jazykových kompetencií študentov a sprevádzajúcich osôb, šírenie výsledkov projektu - zvýšenie záujmu verejnosti, zmena spôsobu výučby, zmena učebných osnov, zvýšenie počtu prihlásených žiakov základných škôl, čo môže významnou mierou ovplyvniť počty študentov v triedach a celkový chod a fungovanie školy. - rozvíjanie jazykových kompetencií medzi zamestnancami firiem a organizácií, získanie pomocnej sily pri práci na tri týždne, získanie nových partnerov, možnosť zamestnania šikovných študentov - rozvíjanie firiem/organizácií na európskej úrovni. - šírenie výsledkov projektu - zvýšenie záujmu žiakov základných škôl, kvalitné vzdelanie pre občanov SR, možnosť zníženia nezamestnanosti v regióne, ktorý patrí k regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenska. Realizáciou projektu podporíme duálne vzdelávanie na našej škole.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Humenné