Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné vzdelávanie bez hraníc
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060519
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49747 €
Sumár projektu:Keďže naša škola už má skúsenosti s rôznymi projektmi a vidíme reálne výsledky týchto projektov veľmi pozitívne, chceme si zachovať kontinuitu v tomto úsilí. Pre realizáciu našich stáží sme si vybrali Rakúsko a Českú republiku. V tomto roku sme sa rozhodli poslať 10 žiakov z odboru technické lýceum v zameraní informatika - grafik-webdesigner do Prahy a 10 žiakov z odboru elektrotechnika do Viedne. Na základe identifikácie našich potrieb z pohľadu žiaka očakávame nárast kompetencií žiakov na základe vypracovaných pracovných programov, ktoré vychádzajú z profilu jednotlivých odborov. Pri obidvoch odboroch sa chceme zamerať na získanie takých odborných vedomostí a zručností, ktoré si žiaci nemajú možnosť osvojiť počas vyučovania v škole. Pri odbore elektrotechnika chceme zamerať ich odbornú stáž predovšetkým na praktické zručnosti v oblasti elektroinštalácie budov a na inštaláciu elektrických podlahových vykurovacích systémov. Dohodli sme sa na spolupráci s rakúskou spoločnosťou, ktorá ponúka svojim zákazníkom širokú škálu služieb v oblasti elektroinštalácií budov. Medzi ich služby patrí aj inštalácia elektrických podlahových vykurovacích systémov. Myslíme si, že tento druh vykurovania budov, hlavne rodinných domov, sa stáva viac a viac populárnym aj na Slovensku. Ak si žiak osvojí postupy inštalácie týchto systémov a vie vykonať elektroinštalačné práce budov, spozná technológie používané v Rakúsku, získané odborné vedomosti a zručnosti môže škola zabudovať do učebných osnov tohto odboru. A v neposlednom rade tieto vedomosti a zručnosti môže absolvent školy využiť pri hľadaní zamestnania vo firmách s podobným zameraním alebo začať podnikať v tejto oblasti. Pri odbore technické lýceum blok informatika (grafika, webdesign) chceme zamerať odbornú stáž na prácu s 3D programami firiem, na prípravu a realizáciu reklamných predmetov. Chceme, aby žiaci získali prehľad o postupoch realizácie objednávok po zadaní zákazníka od navrhovania až po realizáciu konečného produktu a v neposlednom rade, aby sa naučili pracovať s modernými grafickými programami firiem. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že za tri týždne sa naučia využívať všetky funkcie týchto programov, ale spoznajú a budú využívať ich základné funkcie a nástroje. Získané vedomosti a zručnosti plánuje škola, takisto ako pri odbore elektrotechnika, zabudovať do učebných osnov odboru, aby aj ostatní žiaci našej školy a učitelia odborných predmetov získali vedomosti o moderných programoch a osvojili si prácu s nimi. Hlavným cieľom našej školy je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytuje svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy, oboznámi ich s novými technológiami v jednotlivých odboroch. S aktualizovaním učebných osnov týchto odborov a so zabezpečením odborných stáží u renomovaných zahraničných firiem chceme dať našim žiakom istejšiu budúcnosť na domácom, prípadne na zahraničnom pracovnom trhu.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola technická
Bardejov