Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikanie v Taliansku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060522
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46477 €
Sumár projektu:Radi by sme zapojili do tohto projektu 17 žiakov tretieho ročníka odboru 6341 M Škola podnikania. Žiaci majú len obmedzené možnosti získať praktické zručnosti v rámci odborného výcviku a tento projekt by im umožnil rozvíjať už nadobudnuté vedomosti s poznatkami z medzinárodného pracovného prostredia. Týmto projektom by sme chceli zabezpečiť odbornú stáž v Miláne, Taliansku. Odborná stáž by sa realizovala v októbri 2019 v trvaní 3 týždňov. Hlavné ciele a očakávané výstupy pre odbor škola podnikania: -umožniť žiakom pracovať v medzinárodnom prostredí a takto získať jedinečné odborné skúsenosti v rôznych oblastiach -získať nové vedomosti z odboru škola podnikania a rozvíjať už nadobudnuté zručnosti a návyky v tomto odbore -oboznámiť sa s chodom kancelárií v Taliansku, oboznámiť sa s pracovnou morálkou danej krajiny -získať zručnosť v takých oblastiach, ktoré sú úzko spojené s odborom škola podnikania: spracovanie textu, práce s textovým editorom, organizácia písomného styku, vnútropodnikové písomnosti, príprava marketingového portfólia atď. -v rámci kultúrnych programov sa oboznámiť s históriou Talianska a Milána, osvojiť si nové vedomosti o zaujímavostiach mesta, ktoré môžu žiaci využiť neskôr, -zlepšiť jazykové kompetencie, osvojiť si terminológiu svojho odboru v talianskom a anglickom jazyku, rozvíjať komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, s hosťami. Prínos vidíme aj v skutočnosti, že škola sa vďaka vytváraniu takýchto príležitostí stane viac medzinárodnou, čo otvára mnoho možností v budúcnosti. Význam stáže na regionálnej úrovni sa odzrkadlí v skutočnosti, že žiak, ktorý získal odbornú prax v zahraničí sa ľahšie zamestná na trhu práce v danom regióne, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zníženiu nezamestnanosti mesta, obce, regiónu. Zvýšenie jazykových zdatností účastníkov odbornej stáže umožní napr. rozvoj cestovného ruchu v danom regióne. V prípade žiakov odboru škola podnikania môžu nadobudnuté kompetencie byť rozhodujúce pre prípadný štart vlastného podnikania, najmä pri výbere predmetu podnikania a motivácie k podnikaniu. Dopad môže mať projekt aj na okolité podniky, zamestnanie zúčastnených žiakov po skončení štúdia môže viesť aj k ich internacionalizácii, k nadobudnutiu zahraničných partnerstiev prostredníctvom našich absolventov. Na úrovni národnej sa môžeme stať porovnateľnými s inými národmi, naši žiaci sa naučia chod zahraničného podniku, čo môžu implementovať neskôr do vlastnej podnikovej činnosti. Na európskej úrovni má naša škola možnosť sa priblížiť školám vo vyspelých krajinách a tak dáva možnosť absolventom, aby boli zamestnaní vo vyspelých firmách.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola
Giraltovce