Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Móda, marketing a Flamenco šaty
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060535
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66420 €
Sumár projektu:Projekt je adresovaný študentom 3. a 4. ročníka Spojenej školy z odboru odevný dizajn a styling a marketing, v spolupráci s partnermi v Andalúzii: euroMind - sprostredkujúcou organizáciou a partnerskou organizáciou Sevilla de Moda /15 študentov odevného dizajnu - Program Výroba šiat Flamenco, 15 študentov Styling a marketing - Program Marketing a móda/, Chceme rozvinúť staré a získať nové profesijné, interpersonálne, interkultúrne, sociálne, jazykové zručnosti študentov a učiteľov. V súvislosti s dnešnou rastúcou mierou nezamestnanosti, ktorá je sčasti dôsledkom obtiažnosti absolventov nájsť si prácu v súlade s ich vedomosťami, schopnosťami, zručnosťami, tento projekt spĺňa potreby našich študentov získať nové, inovatívne vedomosti, zručnosti v podnikoch v zahraničí a tým prispieť k získaniu nových kompetencií, rozvoju už existujúcich kompetencií, podporuje nadnárodnú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania medzi školami, inštitúciami a podnikmi s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a rozvíjať podnikateľské zručnosti študentov, vytvára most medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce a tým podporuje zamestnateľnosť, prispieva k rozvoju inovačných metód odborného vyučovania a vzdelávania a uznávaniu vzdelávacích výstupov získaných v zahraniční vo vysielajúcej organizácii - škole. Prispieva k zvýšeniu motivácie zúčastniť sa mobilít v zahraničí do budúcnosti, prispieva k posilneniu prepojenia medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, zlepšeniu kvality odbornej prípravy, podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi EU. Študenti - záujemcovia o mobilitu si pripravia životopis a motivačný list a budú sa uchádzať o stáž v zahraničí. Erasmus+ KA1 tím, zložený z koordinátorky, riaditeľa, zástupkyne pre odborné predmety, predsedov predmetových komisií odborných predmetov, učiteľov anglického jazyka, výchovného poradcu, triednych učiteľov a učiteľov odborných predmetov vyberie vhodných študentov. Koordinátorka projektu vysielajúcej organizácie po vzájomnom prediskutovaní so sprostredkujúcou/prijímajúciou organizáciiou pripraví Dohodu o vzdelávaní pre vybraných žiakov . Študenti sa zúčastnia mítingu v zasadačke školy, kde ich oboznámime s programom stáže, programom Erasmus+ KA1, aktivitami, pravidlami správania sa, právami, povinnosťami, hodnotením. Tabuľku vzdelávacích výstupov vytvorila naša škola na základe školského vzdelávacieho programu - kurikula a tematických plánov odborných predmetov a na základe diskusie s prijímajúcou organizáciou. Vzdelávacie výstupy sa týkajú rozvíjania resp. získavania nových odborných vedomostí, zručností a kompetencií, rozvíjania resp. získavania jazykových a interkultúrnych zručností v anglickom a španielskom jazyku, rozvíjania resp. získavania osobnostných - behaviorálnych kompetencií. Kurzy španielskeho jazyka budú mať účastníci pred stážou prostredníctvom jazykovej prípravy s lektorom španielskeho jazyka, ako aj prostredníctvom platformy Educaplay, potom na mieste výkonu stáže, pričom budú používať aj program KAHOOT. V priebehu vykonávania stáže budú mentori prijímajúcej organizácie každý deň hodnotiť každého jedného účastníka stáže bodovacím systémom, kde ho ohodnotia stupnicou 0 -5. Okrem toho aj sprevádzajúci učitelia budú kontrolovať jednotlivých účastníkov stáže priebežne na všetkých pracoviskách. Po návrate z mobility spracujú sprevádzajúci učitelia v domovskej inštitúcií správu účastníka stáže o priebehu mobility a dosiahnutých vzdelávacích výstupoch podľa vopred zadaných kritérií. V stanovenom termíne budú účastníci stáže prezentovať túto spracovanú správu hodnotiacej komisii. Výsledky projektu budeme šíriť viacerými spôsobmi na pôde školy a v regióne vytvorením "Knihy o stáži v zahraničí", ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu a jednotlivé dojmy a pocity všetkých účastníkov stáže, prostredníctvom webstránky školy www.tokajicka.sk, prostredníctvom webstránky nadriadeného orgánu, výstavami, módnymi prehliadkami Flamenco show, zorganizovaním Erasmus+ day, zápismi do Kroniky, prostredníctvom e-twiningu, Facebooku a iných fór. Chceme tým prispieť aj k zvýšeniu hodnotenia kvality školy a dosiahnuť, aby škola bola atraktívnejšia pre budúcich záujemcov o štúdium na našej škole a aby absolventov školy lepšie pripravila nielen do sveta práce na národnej úrovni, ale aj na Európsky trh práce.
Koordinátor:Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Bratislava