Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technika je naša
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060544
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79562 €
Sumár projektu:Projekt „Technika je naša“ je zameraný na zlepšenie kľúčových kompetencií a zručností účastníkov, reflektuje na potrebu zvýšenia kvality odbornej praktickej prípravy žiakov, prepojenia teórie získanej v škole a výrobnej praxe a zároveň motiváciu žiakov k dnes málo populárnemu odbornému vzdelávaniu. Strategickým cieľom tohto projektu je odbornou stážou žiakov v zahraničí prispieť k zlepšeniu uplatnenia absolventov školy na trhu práce, zvýšenie kompetencií v oblasti odborného anglického jazyka, vyššiu sebestačnosť a sebadôveru, širšie interkultúrne povedomie. Vysielajúcou organizáciou je Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, účastníkmi sú žiaci a učitelia odborov Strojárstvo, Mechatronika a Technické lýceum. Prijímajúcimi partnermi sú odborné školy Kainuum ammattiopisto, Kajaani, Fínsko; Industritekniska Gymnasiet, Vasteras, Švédsko a IIS Olivetti, Ivrea, Taliansko, ktoré zabezpečia odbornú prax účastníkov v podnikoch s ktorými spolupracujú. V rámci projektu zabezpečia prijímajúce organizácie pre účastníkov v súlade so Školským vzdelávacím programom odbornú štvortýždňovú súvislú prax v podnikoch pre 22 žiakov odborov Strojárstvo, Mechatronika a Technické lýceum. Cieľom tejto aktivity je získanie základných pracovných návykov a zručností pri práci s programovo riadenými strojmi, s priemyselnými robotmi a s IKT technológiami používanými vo výrobnej praxi. Zároveň aj zvýšenie flexibility a adaptability študentov, zlepšenie ich komunikačných schopností v odbornej angličtine ako aj v oblasti „mäkkých zručností“. Predpokladáme, že projekt zvýši pripravenosť našich študentov na budúce povolanie a ich schopnosť začleniť sa do trhu práce po ukončení štúdia. V nemalej miere skúsenosti z praxe v zahraničí zvýšia aj flexibilnosť a podnikavosť účastníkov. Účastníkmi projektu sú aj 2 pedagógovia pre ktorých je pripravená týždenná stáž v odbornej škole Kainuum ammattiopisto, Kajaani, Fínsko zameraná na získanie skúseností v netradičnom vzdelávaní a prepojení školy a praxe. Európsky rozmer projektu zdôrazňuje aj skutočnosť, že študenti z Fínska, Talianska a Švédska prídu na prax v Bratislave. Zároveň bude projekt prínosom pre zúčastnené školy pri získaní skúseností vo vedení odbornej praxe, ktoré môžu zúročiť pri úprave a modernizácii učebných plánov a tvorbe školských vzdelávacích programov. Realizáciu projektu plánujeme na 14 mesiacov v rokoch 2019 - 2020.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka
Bratislava