Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plus pre profesiu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060557
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46000 €
Sumár projektu:Hlavný cieľ mobilitného projektu je zakomponovaný v samotnom jeho názve - veríme, že aktivitami v projekte prispejeme k rozvíjaniu kľúčových kompetencií v odbornom vzdelávaní žiakov i učiteľov v novom študijnom odbore 5661 M Praktická sestra. Účasť na projekte predstavuje jedinečnú príležitosť pre osobnostný a profesijný rast učiteľov vo funkcii stážistov i sprevádzajúcich osôb. Projekt otvorí pre nich cestu inovácie vzdelávania v odborných predmetoch a získanie nových poznatkov a skúseností. Dôležitým zámerom projektu je tiež poskytnúť vybraným žiakom školy možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky. Cieľom je umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti a poznatky, ktoré nie je možné získať bežným vyučovacím procesom. Účastníci môžu porovnať systémy zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky. Účasť na zahraničnej stáži umožní účastníkom spoznať v praxi moderné ošetrovateľské postupy a pomôcky využívané vo vybraných fakultných nemocniciach. Učitelia sa zoznámia a porovnajú systém odborného vzdelávania medzi vysielajúcou a prijímajúcimi školami - kde už je od roku 2018 aktivovaný nový študijný odbor Praktická sestra. Získané poznatky pre túto profesiu učitelia pretransformujú do školského vzdelávacieho programu na Slovensku od školského roku 2019/2020. Zároveň sa zoznámia s využívaním IKT a výučbovým systémom Moodle s cieľom internacionalizovať školu cez e - Twinning. Očakávaným prínosom projektu je zvýšenie manažérskych zručností učiteľov a vedenia školy v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Účastníci mobility majú možnosť spoznať krajinu, jej tradície, kultúru, národné a spoločenské rôznorodosti, a tak vytvoriť pozitívny vzťah s partnerskou krajinou EÚ. Počas trvania projektu vycestuje do zahraničia spolu 22 žiakov pod dozorom 4 sprevádzajúcich učiteľov. Mobility sa zúčastnia žiaci druhého (rok 2020) a tretieho ročníka denného štúdia (rok 2019) v odbore ZA. Výber účastníkov sa uskutoční podľa vopred stanovených kritérií (celkový prospech, hodnotenie odbornej praxe, dochádzka, aktívna účasť na školských a mimoškolských aktivitách a osobnostný profil žiaka). Pri výbere účastníkov sa prihliada na pôvod zo sociálne - znevýhodneného prostredia. U takýchto žiakov to môže znamenať jedinečnú možnosť, prvýkrát vycestovať do zahraničia. Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp v priebehu 19 mesiacov. V prvej etape (jún 2019) vyšleme v prvom turnuse na 14 dní do Brna 7 člennú skupinu so sprevádzajúcou osobou. Žiaci absolvujú odbornú prax na oddeleniach FN u Sv. Anny v Brne, ktorú zabezpečí nový projektový partner, Střední zdravotnická škola Brno. V októbri 2019 vycestujú dve dvojice učiteľov (odborný učiteľ + člen vedenia školy) do dvoch zdravotníckych škôl v Českej republike. Spoluprácu nadviažeme s novým partnerom - SZŠ a VOŠZ v Českých Budějoviciach, a pokračujeme v spolupráci s VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Počas 5 dní budú mať možnosť si zvýšiť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie. V treťom turnuse (jún 2020) do Prahy vycestuje 10 - členná skupina žiakov, sprevádzaná 2 učiteľmi odborných predmetov na 14 dní. Štvrtý, osvedčený projektový partner, VOŠZ a SZŠ 5. května v Prahe, zabezpečí pre účastníkov tejto mobility odbornú prax na oddeleniach Fakultnej nemocnice v Motole a v Nemocnice Na Františku v Prahe. V tom istom čase (14 dní) začne ďalšiu stáž v Hradci Králové 7 členná skupina (6 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba). Pracovné umiestnenie vo Fakultnej nemocnici zabezpečí VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Všetky štyri české školy poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. V tomto projekte použijeme revidovanú učebnú jednotku vzdelávacích výstupov pre žiakov a rozpracujeme jednotku výsledkov učenia pre učiteľov. Overíme si fungovanie ECVET-u v praxi a budeme sa usilovať o uznanie výsledkov vzdelávania. Na konci úspešnej stáže žiaci a učitelia získajú dokument Europass Mobilita , Certifikát o absolvovaní odbornej stáže a Hodnotiaci záznam učebnej jednotky podľa ECVET-u. U žiakov výslednú známku z hodnotiaceho záznamu pretransformujeme do hodnotenia predmetu Odborná klinická prax. U učiteľov sa výsledky hodnotenia použijú do osobného hodnotenia učiteľa a do písomného záznamu pedagogického zamestnanca (PZ), ktorý slúži na formatívne a sumatívne hodnotenie PZ za určité časové obdobie. Po ukončení mobility výsledky stáží zverejníme na webovej stránke školy, Asociácie SZŠ na Slovensku a VÚC Banská Bystrica, ďalej v regionálnych novinách, v masmédiách s celoslovenskou pôsobnosťou. S výsledkami projektu oboznámime aj - Slovenskú komoru medicínsko - technických pracovníkov. Výsledky budú diseminovať aj príjimajúce organizácie na webovskej stránke školy a v ich školských časopisoch.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Lučenec