Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax - to je naše
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060558
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:145668 €
Sumár projektu:V projekte sa zúčastnia títo partneri: 1. Stredná odborná škola technická v Humennom - ako vysielajúca organizácia, 2. firma VOP CZ, s.p. v meste Šenov u Nového Jičína v ČR ako prijímajúca organizácia, 3. firma Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v meste Ostrava v ČR ako prijímajúca organizácia, 4. firma Weindich Sp. J. v meste Chorzów v Poľsku ako prijímajúca organizácia, 5. firma FINIDR s.r.o. v meste Český Tešín v ČR ako prijímajúca organizácia, 6. firma ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v ČR ako prijímajúca organizácia, 7. firma AiNeuron s.r.o. v meste Havířov v ČR ako prijímajúca organizácia. Škola sa nachádza v regióne, kde je stagnácia záujmu o strojárstvo a elektrotechniku a naším cieľom je demonštrovať verejnosti aj realizáciou projektu kvalitnú prípravu našich absolventov a skvalitniť odborný profil našej školy. Projektom demonštrujeme žiakom, ale aj partnerom školy , a tiež širokej verejnosti možnosť uplatnenia sa v podnikoch s odborným zameraním, čím prispievame k zvýšeniu atraktivity školy v regióne (MIMOCHODOM SME OKRESNÝM MESTOM, KTORÉ JE DOOKOLA OBKOLESENÉ NAJMENEJ ROZVINUTÝMI OKRESMI A AJ Z TÝCHTO OKRESOV K NÁM DOCHÁDZAJÚ ŠTUDENTI NA SVOJE STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM), a tak podporujeme záujem aj o štúdium strojárstva a elektrotechniky v našej škole a tým pádom doplňujeme chýbajúci počet absolventov, o ktorých je dopyt na pracovnom trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii a dokonca aj v medzinárodnom meradle. Projektom sa snažíme podporiť aj rozvoj sektorov, ktoré sú v našej krajine dominantné - automobilový, čiže v podstate strojárenský a elektrotechnický priemysel a pripraviť kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológie výroby a logistiky. Odborné zameranie SOŠT v Humennom výrazne prispieva k naplneniu tejto stratégie po teoretickej stránke a projektom chceme zabezpečiť kontinuitu s odbornou praxou. Možno najdôležitejší dopad na účastníkov je zvýšenie kvality a relevantnosti pri rozvíjaní zručností, získanie a zdokonalenie odborných vedomostí z daného odboru, minimalizáciu predčasného ukončenia štúdia, zvýšenú potrebu ďalšieho vzdelania na vysokej škole, lepšie uplatnenie sa vo svojom odbore nielen u nás, ale aj v zahraničí. Zrealizujú sa nasledovné mobility: Dve mobility 16+16 žiakov vybraných z dvoch štúdijných odborov: Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika. Prijímajúcou firmou bude firma Energorozvody, s.r.o. v meste Javorník. Mobility budú trvať 17 dní bez cesty a mali by nasledovať za sebou v termínoch od 09.09.2019 do 25.09.2019 a od 07.10.2019 do 23.10.2019 alebo v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. Po jednej mobilite 8 žiakov vybraných zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení. Prijímajúcimi firmami budú: firma VOP CZ, s.p. v meste Šenov u Nového Jičína a firma Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v meste Ostrava. Jedna mobilita 8 žiakov zo štúdijného odboru Grafik digitálnych médií. Prijímajúcou firmou bude firma FINIDR s.r.o. v meste Český Tešín. Jedna mobilita 8 žiakov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení. Prijímajúcou firmou bude firma Weindich Sp. J. v meste Chorzów v Poľsku. Mobility budú trvať 17 dní bez cesty a uskutočnia sa v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám. A uskutoční sa aj jedna dlhodobá mobilita ErasmusPRO pre 2 žiakov zo štúdijného odboru Elektrotechnika v meste Havířov vo firme AiNeuron s.r.o. v dĺžke trvania 8 mesiacov. Najhlavnejším dôvodom prečo chceme realizovať tento projekt je to, že nám tento projekt pomôže aspoň z časti pri realizácii AKČNÉHO PLÁNU našej školy. Preto by som hlavný cieľ projektu rozdelil na čiastkové ciele: Prvý čiastkový cieľ sa týka našich žiakov, ktorí vycestujú na jednotlivé mobility a tam si kladieme za úlohu: 1. zvyšovať sebarealizáciu a sebadôveru žiakov, ktorí študujú v našej škole, 2. rozšíriť interkultúrne povedomie našich žiakov, 3. zlepšiť vzdelávacie výsledky našich žiakov, 4. zlepšiť jazykové zručnosti aj v iných jazykoch ako v materinskom jazyku našich žiakov, 5. zvýšiť zamestnateľnosť žiakov, ktorí u nás ukončia štúdium či už maturitou alebo aj výučným listom, 6. zlepšiť vyhliadky našim žiakom pre uplatnenie sa nielen na slovenskom trhu práce, ale aj medzinárodnom, 7. zväčšiť u našich žiakov zmysel pre iniciatívu a podnikanie. Druhý čiastkový cieľ sa týka našej organizácie, kde si kladieme za úlohu: a) MODERNIZÁCIU: 1. modernejšie vzdelávanie a odborná príprava našich žiakov, ktorá zodpovedá ich potrebám, 2. posilnenie kvalifikovanosti našich zamestnancov, 3. zlepšenie procesu uznávania a validácie kompetencií, vedomostí a zručností. b) INTERNACIONALIZÁCIU: 1. posilniť schopnosť pôsobiť nielen na Slovensku, ale v celej Európe a dokonca aj v celom svete, 2. zvýšiť kvalitu manažérskych zručností a stratégií internacionalizácie, 3. posilniť spoluprácu a schopnosti realizácie európskych a aj medzinárodných projektov.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Humenné