Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060561
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38311 €
Sumár projektu:Kontext projektu: Projekt vznikol na základe potrieb SZŠ v súlade s Európskym plánom rozvoja školy– lepšie uplatnenie absolventov na európskom trhu práce, zvýšenie ich odborných a jazykových kompetencií. Ako partnerov projektu sme si vybrali Espamob spain sl. v Španielsku, WAD Bildungsakademie v Nemecku a Vítkovickú nemocnicu a.s. v Českej republike. Projekt zahŕňa 14 –dennú mobilitu žiakov : - vo Vítkovickej nemocnici a.s.- 2. turnusy po 6 žiakov+ sprevádzajúci učiteľ, - v cieľovom zariadení Clínica Corachan v Barcelone v Španielsku - 4 žiaci + sprevádzajúci učiteľ, - v cieľovom zariadení KLINIK BAVARIA Kreischa v Nemecku - 4 žiaci + sprevádzajúci učiteľ. V projekte sme aplikovali systém ECVET, spoločne s partnerskými organizáciami sme vypracovali Jednotky vzdelávacích výstupov, hodnotiace formuláre a dohodli spôsob hodnotenia. Cieľ projektu: a, rozvíjať svoje kľúčové a odborné kompetencie v súlade s Jednotkami vzdelávacích výstupov ECVET, b, utvrdiť si už osvojené ošetrovateľské postupy pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom c, rozvíjať jazykové kompetencie osvojovaním si odborných výrazov a komunikáciou s pacientom i v pracovnom tíme, d, upevniť v nich zodpovednosť za kolektívnu prácu, e, podporiť ich sebavedomie, samostatnosť, schopnosť práce v cudzom prostredí, f, upevňovať v nich pocit zodpovednosti za zverené úlohy, g, zvýšiť motiváciu k štúdiu cudzieho jazyka, h, interkultúrne poznávanie, i, nadviazať priateľské medzinárodné kontakty a spoznať nové krajiny, j, postupne napĺňať Európsky plán rozvoja školy. Profil účastníkov: Účastníkmi projektu je 20 žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent /vek 17 a 18 rokov/. Z dôvodu neplnoletosti žiakov bude každú skupinu sprevádzať jedna vyučujúca, ktorá bude i monitorovať priebeh a organizáciu odbornej stáže, podieľať sa na hodnotení účastníkov a spoluorganizovať aktivity v čase voľna. Aktivity v rámci projektu: - komunikácia s partnerskými a cieľovými organizáciami pri príprave, realizácií a zhodnotení projektu, - plánovanie a upresňovanie programu stáží po stránke odbornej, jazykovej a kultúrnej, - výber a príprava účastníkov odborných stáží, - realizácia naplánovaných odborných stáží, - monitorovanie a mentoring priebehu stáží, - vyhodnotenie stáži a projektu, - uplatnenie výsledkov projektu v ďalšom rozvoji školy. Obsah stáží: Obsah jednotlivých odborných stáží je naplánovaný na 12 dní po 7 hodín a je v súlade s obsahom odbornej klinickej praxe pre 3. ročník študijného odboru zdravotnícky asistent. Okrem odbornej praxe budú mať účastníci stáže i možnosť kultúrneho vyžitia, ktoré prispeje k lepšiemu spoznaniu mentality krajiny mobility. V prvý deň odbornej praxe sa oboznámia s organizáciou a systémom práce v príslušnom zariadení, s ochranno-liečebným režimom pracoviska a budú mať školenie BOZP. Počas praxe si budú precvičovať nové ošetrovateľské postupy v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v súlade s jednotkami vzdelávacích výstupov, ktoré sú priložené k projektu odsúhlasené partnerskými i cieľovými organizáciami, nadobúdať skúsenosti s prácou v nových podmienkach a s novým pracovným kolektívom, budú realizovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta a zároveň budú mať možnosť zdokonaliť sa v komunikácií v cudzom jazyku. Výstupy projektu: Každý účastník stáže získa: -Europass mobility so zaznamenanými jednotkami vzdelávacích výstupov -Hodnotiaci formulár ECVET - Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže vydaný cieľovou organizáciou Predpokladáme, že účastníci stáže sa: - zdokonalia v už osvojených ošetrovateľských postupoch v rámci ošetrovateľskej starostlivosti ako i osvoja si nové pracovné postupy v ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s Jednotkami vzdelávacích výstupov, - budú mať možnosť porovnať postupy a metódy používané v ošetrovateľskej starostlivosti v zahraničí s postupmi a metódami uplatňovanými u nás, - rozšíria si odborné a jazykové kompetencie, - nadviažu medzinárodné kontakty, Prínos: - skvalitnenie jazykových, odborných a pracovných kompetencií absolventov našej školy, - zvýšenie motivácie žiakov k dosahovaniu lepších študijných i pracovných výsledkov, - využitie nových skúseností pri zavádzaní študijného odboru praktická sestra, - získanie skúseností z prípravy a realizácie medzinárodného projektu, - zvýšenie záujmu žiakov o celospoločenské dianie, - spätná väzba dávajúca škole priestor na sebareflexiu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu - zvýšenie uplatniteľnosti absolventov našej školy na trhu práce v zdravotníckych zariadeniach krajín EÚ, - získanie kontaktov na potenciálnych zamestnávateľov pre absolventov našej školy, - zvýšenie konkurencie schopnosti školy a jej zviditeľnenie sa na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Považská Bystrica