Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborne v Európe, odborne na Slovensku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060564
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32080 €
Sumár projektu:Praktická sestra je študijný odbor, ktorého absolventi môžu hľadať uplatnenie v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku a sociálnu starostlivosť u nás i v zahraničí. Cieľom projektu je prehĺbenie a rozšírenie odborných vedomostí a zručností, rozvoj odborných a kľúčových kompetencií budúcich praktických sestier za hranicami Slovenska. Na projekte sa zúčastní 20 žiakov študijného odboru 53 61 M praktická sestra. Študenti sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Počas stáže sa budú aktívne zapájať do organizácie práce na jednotlivých ošetrovacích jednotkách (pozorovanie, výklad, prezentácie, asistencia, demonštrácia výkonov, komparácia). Žiaci po absolvovaní praxe získajú odborné skúsenosti, informácie o rôznych formách ošetrovateľskej starostlivosti, iné rozmery prístupov k pacientom. Uvidia a spoznajú nové formy pracovných metód a postupov v jednotlivých zdravotníckych odboroch, technické vybavenie zdravotníckych zariadení, spoznajú pracovnú morálku a disciplínu na pracoviskách v zahraničí. Tieto skúsenosti budú mať možnosť porovnať s celkovým systémom prípravy žiakov na povolanie praktická sestra. Absolvovaním stáže sa zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce. Jedným z prínosov je aj oboznámenie sa s kultúrou štátu. Z dlhodobého hľadiska stáž zvýši prestíž školy, odbornosť učiteľov odborných predmetov, taktiež sa nadviaže formálna i neformálna spolupráce so zahraničnými partnermi, ktorú možno využiť pri ďalších aktivitách školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Čadca