Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme vedieť viac
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060587
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16820 €
Sumár projektu:Projekt "Chceme vedieť viac" je tvorený v spolupráci so Strednou priemyselnou školou chemickou v meste Pardubice z Českej republiky. Cieľovou skupinou projektu sú žiačky učebného odboru kaderník, nadstavbového odboru vlasová kozmetika a študijného odboru kozmetik, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie kaderníka a kozmetičky. Potreby týchto žiakov sú zamerané najmä vo vyšších ročníkoch na rozvoj tvorivosti, kreativity v účesovej tvorbe a v líčení, spoznanie nový trendov a získanie zahraničných skúseností, zlepšenie komunikácie so zákazníkom a celkovo nadobudnutie praktických skúseností priamo v teréne, t.j. v reálnych podmienkach kaderníckych a kozmetických salónov. Hlavnými cieľmi projektu sú na základe takto stanovených potrieb najmä zlepšenie komunikačných zručností, zvýšenie sebavedomia a samostatnosti, rozšírenie vedomostí a schopností potrebných pre kreatívnu tvorbu a prezentáciu svojich služieb, získanie inšpirácie vo svojej profesii pri výkone svojej profesie pre lepšie uplatnenie na trhu práce. V rámci zahraničnej mobility sa žiaci zúčastnia odbornej stáže v meste Pardubice v Českej republike október-november v školskom roku 2019/2020. Mobilita sa uskutoční na odbornom pracovisku Strednej priemyselnej školy chemickej, v kaderníckom, v kozmetickom salóne a v odborných učebniach. Počas stáže žiaci navštívia: kadernícke a kozmetické salóny, historické kaderníctvo, Východočeské divadlo v Pardubiciach. Počas stáže budú žiaci komunikovať v slovenskom aj českom jazyku. Zároveň si žiaci rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie. Očakávanými výstupmi sú: - rozvoj kreativity a tvorivosti vo svojom odbore - zvýšenie odbornej spôsobilosti vo svojom odbore - rozšírenie svojich kompetencií - získanie komplexnejšieho pohľadu na možnosti uplatnenia na trhu práce (vrátane podpory podnikateľských ambícií) - zlepšenie komunikačných schopností - zlepšenie celkového spoločenského prehľadu. Mobility prispeje k zblíženiu si mladej generácie medzi dvoma podobnými kultúrne, jazykovo i mentálne blízkymi a zároveň v mnohom aj rozdielnymi národmi v rámci Európskej únie – Čechmi a Slovákmi. Dobrými referenciami, ktoré žiaci a pedagógovia budú šíriť na základe účasti v mobilite, predpokladáme aj zatraktívnenie štúdia na našej škole pre ďalších potenciálnych žiakov z radov končiacich ročníkov základných škôl v budúcich rokoch.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Spišská Nová Ves