Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility naprieč Európou V.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060596
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60402 €
Sumár projektu:KONTEXT Učebné plány Školského vzdelávacieho programu Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi obsahujú kľúčové odborné oblasti medzinárodného rozsahu: PLC programovanie, elektro-pneumatika/technika, CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, informačné technológie. Súčasný priemysel a trh práce rýchlym tempom zvyšujú požiadavky na budúcich zamestnancov. Ide nielen o kvalitu vedomostí, schopností a zručností, ktoré absolventi získajú v škole alebo na školskej praxi. Vyžaduje sa tiež ich schopnosť samostatne sa zapracovať do nových technológií, osvojiť si ich a využiť ich v ďalších nových podmienkach. Napriek tomu, že je škola veľmi dobre technicky aj personálne vybavená, nedokáže ponúknuť pestrú škálu praktických možností uplatnenia a aplikovania zručností svojich žiakov. Technická akadémia chce však zostať aktívnym hráčom na európskom trhu práce a hľadá možnosti, ako žiakov na vstup do zamestnania pripraviť čo najlepšie a najefektívnejšie. Projekt ERASMUS+ ponúka v oblasti odborného vzdelávania pridanú hodnotu, ktorá sa nedá inak získať, len mobilitou v zahraničí. Absolvovaním mobilít sa žiaci naučia byť flexibilnými a schopnými osvojiť si v zmenených podmienkach nové poznatky a zručnosti, ktoré sú definované v národných učebných plánoch. Dôraz sa kladie na získavanie nových teoretických vedomostí a zároveň ich uplatnenie v konkrétnej praxi v podmienkach reálneho pracoviska firmy a na spoluprácu v multinárodných skupinách. Účastníci stáží získajú oproti domovskej škole: 1) nadstavbové zručnosti vo svojej špecializácii, 2) naučia sa pracovať v danej oblasti s inými softvérmi a aplikovať svoje schopnosti na iných/lepších strojoch a zariadeniach, ktoré sa využívajú priamo v praxi, 3) naučia sa svoju odbornosť aplikovať, prezentovať a ponúknuť pre spoluprácu v cudzom jazyku, 4) v neposlednom rade sa naučia väčšej samostatnosti, čo prispieva k ich zrelosti. Získané zručnosti môžu byť vďaka transparentnosti v procese osvojovania, testovania a hodnotenia uznávané nielen v domovskej škole, ale aj v európskych krajinách, čo bude uvedené aj v osobnom portfóliu žiaka (Europass-mobility). Okrem toho sa účastníci mobilít naučia odbúravať svoje predsudky voči cudzincom a inakosti a naučia sa spoznávať svojich európskych susedov ako partnerov. ÚČASTNÍCI Projektu sa zúčastnia žiaci školy z odborov mechatronika, elektrotechnika, technické lýceum, strojárstvo, logistika, informačné a sieťové technológie. Výučbové moduly sú vhodné pre žiakov druhého a tretieho ročníka, vo výnimočných prípadoch aj štvrtého ročníka. Vysielajúca škola ponúkne pred mobilitami intenzívnu prípravu k vybranej odbornej špecializácii a jazykovú prípravu v angličtine. Okrem toho sa žiaci podrobne oboznámia s informáciami o krajine, kultúre a špecifikách prijímajúcej krajiny. PLÁNOVANÉ AKTIVITY Dvoj-/trojtýždňová stáž umožní pochopenie, spracovanie a aplikovanie vybraných obsahov výučbových modulov, ako aj intenzívnu jazykovú výmenu. Odborníci zo školy a z firiem pripravia stážistov na teoretickom vyučovaní v škole s presným časovým harmonogramom na praktické vyučovanie vo vzdelávacom centre v škole alebo v partnerskej firme. Kultúrnu časť mobilít organizujú poverení učitelia prijímajúce školy. Počas mobility ako aj na jej konci bude kolégium ľudí – učitelia, tútori, majstri odborného vzdelávania a zástupcovia firiem testovať, hodnotiť a certifikovať vzdelávacie výstupy, ktoré boli naplánované. Pracovný aj testovací jazyk je angličtina. DLHODOBÉ PRÍNOSY Mobility žiakov sú výraznou motiváciou pre učiteľov (hlavne odborných predmetov), aby sa ďalej vzdelávali nielen vo svojej špecializácii, ale aj v cudzom jazyku. Škola, ktorá má takých učiteľov a dobré materiálno-technické vybavenie, sa môže právom nazývať školou s európskou pridanou hodnotou. O taký typ školy bude záujem u žiakov základných škôl, a tak môže škola prispieť k rozvoju priemyslu aj v náročnom regióne Slovenska, ktoré je plné výziev.
Koordinátor:Technická akadémia
Spišská Nová Ves