Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná mobilita - dnes nová skúsenosť, zajtra profesia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060597
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53370 €
Sumár projektu:SPŠE Hálova má významnú pozíciu medzi SOŠ elektrotechnického a IT zamerania v bratislavskom regióne. K špecifikám školy patrí ponuka vzdelávania v najžiadanejších študijných odboroch, vysoký záujem uchádzačov o štúdium, nadštandardné materiálno-technické, priestorové a personálne vybavenie školy. Takéto postavenie si SPŠE získala dlhodobým plnením vytýčených strategických cieľov: 1. Zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania na úrovni SPŠE Hálova ako poskytovateľa OVP v súlade s odporúčaním EQAVET. 2. Plnenie očakávaní a potrieb zamestnávateľov s dôrazom na prípravu absolventov odboru 2561 M informačné a sieťové technológie (IST). 3. Zvyšovanie pracovného uplatnenia absolventov v krajinách EÚ. 4. Znižovanie miery nezamestnanosti absolventov. Strategické ciele plánujeme dosiahnuť plnením úloh na roky 2019 -2020: - zapájať do zabezpečovania kvality vzdelávania a marketingovej stratégie školy všetkých zamestnancov, - implementovať do ŠkVP inovácie a nové formy vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi a na základe požiadaviek gestorov študijných odborov a požiadaviek trhu práce, - zdokonaľovať a rozširovať o nové oblasti (virtualizácia a kyberbezpečnosť) OpenLab tímový vzdelávací program, začlenený do vzdelávania žiakov IST v spolupráci s progresívnymi softvérovými firmami - pokračovať v zavedení jedinečného modelu výučby praxe žiakov u zamestnávateľov vo 4. ročníka štúdia a zdokonaľovať ho, - naďalej realizovať mobility žiakov a zamestnancov v európskych inštitúciách s cieľom rozšírenia a nadobudnutia nových odborných kompetencií, - realizovať mobility zamerané na odbornú prax žiakov u zamestnávateľov v európskych krajinách. V súlade s Európskym plánom rozvoja SPŠE hlavným cieľom projektu "Medzinárodná mobilita - dnes nová skúsenosť, zajtra profesia" je skvalitňovanie a zatraktívnenie odborného vzdelávania, nadobudnutie vedomostí, praktických zručností pre vybrané kvalifikácie v pracovnom a edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií. Veľký dôraz kladieme aj na uznávanie nadobudnutých výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníkov. Naplnením tohto cieľa chceme dosiahnuť zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti žiakov a zvýšenie odbornej kvalifikácie učiteľov. V projekte plánujeme zrealizovať 4 turnusy 2-týždňových krátkodobých mobilít pre 28 žiakov OVP v školách a podnikoch v zahraničí. Žiacke mobility nadväzujú na dobré skúsenosti z predchádzajúcich piatich úspešne zrealizovaných projektov s partnermi SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou, VOŠIS a SŠEMI Praha a SPŠE Havířov. Cieľom všetkých mobilít je nadobudnutie nových odborných kompetencií a získanie zručností pre nové kvalifikácie v zahraničnom prostredí. Pri realizácii, hodnotení a uznaní výsledkov stáží využijeme metodológiu ECVET. Aktivita A1 - v 2 turnusoch (II. a IV. turnus - 16 žiakov) žiaci absolvujú pripravené vzdelávacie jednotky, obsahom ktorých sú praktické cvičenia zamerané na programovanie PLC automatov a tvorbu a spracovanie multimediálnych aplikácií v SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou a VOŠIS a SŠEMI Praha. Aktivita A1 - 2 turnusy praxe vo firmách v zahraničí ( I. a III. turnus - 12 žiakov) zameranej na oblasť elektrotechniky a sektor IT. 6 žiakov získa nové zručnosti absolvovaním praxe vo firmách Dahua Technology Czech, s. r. o. a Alarmové systémy CZ, s. r. o. v Prahe. 6 žiakov bude realizovať odbornú prax vo firmách ABB, s. r. o., AutoCont IPC, a. s. a VÍTKOVICE IT SOLUTION, a. s. v Ostrave. Realizáciou prevádzkovej praxe žiakov v zahraničí posilníme súčasnú prioritu odborného vzdelávania - vzdelávanie prácou. Pri výbere účastníkov dostanú príležitosť aj žiaci s nedostatkom príležitostí a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nadobudnuté kompetencie budú mať účastníci projektu potvrdené v dokumentoch Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže. Získaním novej kvalifikácie sa zvýši ich uplatniteľnosť v praxi. Cieľom odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí (aktivita A5 – 2 zamestnanci) je rozšírenie kompetencií v oblasti vyučovacích metód a didaktiky tieňovaním výučby odborných predmetov a získanie nových odborných kompetencií pre včlenenie nového obsahu do výučby predmetov programovanie, sieťové technológie, aplikovaná informatika. Nové skúsenosti nadobudnuté v priebehu job shadowingu učitelia predstavia na zasadnutiach predmetových komisií, overenie inovácií odprezentujú na ukážkových vyučovacích hodinách. Výstupom analýz bude návrh a následne implementácia nového obsahu, metód a foriem výučby do učebných osnov ŠkVP študijného odboru 2561 M IST Dlhodobou realizáciou mobilít SPŠE posilňuje pozitívne vnímanie školy, ktoré sa ako konkurenčná výhoda prejaví zvýšeným záujmom o štúdium zo strany absolventov ZŠ a zvýšeným záujmom zamestnávateľov o kvalitných absolventov. Podporujeme tým európsku dimenziu vo vzdelávaní, aktívne sa zapájame do procesu zvyšovania kvality, modernizácie a internacionalizácie.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava