Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adlerka si rozširuje obzory
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060599
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59985 €
Sumár projektu:Projekt "Adlerka si rozširuje obzory" je pre SPŠE možnosťou, ako zvýšiť kvalitu a udržať pozitívny obraz školy u zamestnávateľov v Bratislavskom kraji. Pracovníci školy sa už niekoľko rokov podieľajú na realizácii projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré sú súčasťou výchovnovzdelávacej činnosti školy a prostriedkom ako zabezpečiť nadštandardné možnosti pre odbornú a jazykovú prípravu našich žiakov a učiteľov. V súlade s prioritami programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA1 sme sa v projekte zamerali na tieto ciele: 1. zlepšenie zručností, vedomostí a praktických skúseností žiakov 3., prípadne 4. ročníka pomocou inovatívnych metód a prístupov v oblasti ich profesionálnej orientácie, 2. získanie nových odborných a praktických kompetencií učiteľov odborných predmetov, 3. inováciu a modernizáciu obsahu vzdelávania a učebných a tematických plánov. Výučba žiakov bude prebiehať na 3 partnerských školách formou prednášok a praktických cvičení na zariadeniach používaných v praxi. Na mobilitu vysielame 30 žiakov (10 na každú partnerskú školu) z oblastí prípravy Obrazová a zvuková technika, Priemyselná informatika, Informatické systémy, Počítačové systémy a 4 učiteľov odborných predmetov na job shadowing do VOŠIS a SŠEMI Praha a IIS Olivetti v Taliansku. Počas stáže sa žiaci oboznámia s technológiami a metódami, ktoré sa vyučujú na partnerských školách a nevyučujú sa na domácej škole. VOŠIS a SŠEMI, Praha disponuje špeciálnym 3D laboratóriom stereoskopickej projekcie a vysoko kvalitnou osvetľovacou technikou. ZST Turek v Poľsku po dohode bude vzdelávať účastníkov zahraničnej odbornej stáže v oblasti IT, servisu PC a konfigurácie sietí. V IIS Olivetti v Taliansku sa budú účastníci učiť programovať mikroprocesor Arduino, ktorého spolutvorcom je ich absolvent. Stáž umožní žiakom okrem nových odborných vedomostí a praktických zručností spoznať iný vzdelávací systém, posilní schopnosť účastníkov mobility adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Mobilita prispeje k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových kompetencií, čo je predpokladom úspešného uplatnenia sa na európskom trhu práce. Z dôvodu lepšej adaptácie žiakov pred stážou sa účastníci zúčastnia interkultúrnej, pedagogickej, jazykovej a odbornej prípravy. Každý turnus bude sprevádzať učiteľ/mentor. V strategickom pláne rozvoja školy je rozšírenie a zlepšenie praktickej výučby, jej organizácie a vyučovacích metód, čo je v súčasnosti jedna z hlavných požiadaviek zamestnávateľov. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť , je zabezpečenie profesionálneho rozvoja učiteľov zo strany manažmentu školy formou odborných stáží a hospitácií na zahraničných partnerských školách. Učitelia počas job shadowingu priamou účasťou na vyučovacom procese partnera budú môcť porovnať navzájom študijné programy a vniesť do výučby na domácej škole podnety ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu. Očakávame, že diskusia o metódach a formách praktického vyučovania s učiteľmi a majstrami odborného výcviku prispeje k inovácii praktického výcviku na domácej škole. Na základe odporúčaní pedagógov pristúpime k inovácii a modernizácii praktického vyučovania a tematických plánov relevantných predmetov. Predpokladáme, že učitelia získajú nové odborné kompetencie a praktické zručnosti pri práci s rôznymi technickými zariadeniami, ktorými nedisponuje vysielajúca organizácia. Očakávame, že projekt posilní rozvíjanie medzinárodnej spolupráce partnerov, prispeje k inováciám vo výučbe a k vzniku návrhov na ďalšiu spoluprácu. Predpokladáme, že inovácia výučby povedie k úpravám učebných osnov s posilneným praktickým vyučovaním, k zmenám v materiálno-technickom vybavení praktického výcviku, posilní využívanie IKT vo výučbe a prispeje k uvedomeniu si dôležitosti cudzích jazykov v odbornej príprave. Od mobility žiakov predpokladáme zvýšenú motiváciu k dosahovaniu výborných výsledkov vo vzdelávaní, zlepšenie ich jazykových kompetencií a sociálnych zručností. Účastníci stáže získajú od prijímajúceho partnera potvrdenie o absolvovaní stáže s hodnotením, od vysielajúcej organizácie rozhodnutie o uznaní odbornej praxe a ohodnotenie známkou v relevantnom predmete, Certifikát o absolvovaní mobility a Europass Mobilita s uvedením získaných zručností.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Bratislava