Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj podnikateľských aktivít a sociálnych zručností v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060602
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67512 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne plánuje usporiadať dve stáže v školskom roku 2019/2020 v portugalskom meste Braga pre dve desaťčlenné skupiny svojich žiakov. S partnerskou organizáciou sme prvýkrát spolupracovali pred dvoma rokmi a na základe výbornej skúsenosti si prajeme skúsenosť zopakovať a rozšíriť o nové aspekty. Organizácia nám zabezpečuje všetko zázemie v mieste konania stáží, kultúrny program, kurz portugalčiny a zodpovedá za dokumentáciu a dodržanie podmienok. Ďalšími dvomi partnermi sú cieľové podniky jedného z našich odborov a budú sa angažovať len v odbornej príprave účastníkov prvej stáže. V prvom termíne budú vyslaní žiaci 4. ročníka odboru obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník, ktorí budú pracovať v cestovných kanceláriách, medzinárodnej firme a v spoločnostiach ponúkajúcich sociálne služby. Druhej stáže sa zúčastnia žiaci 3. ročníka odboru obchodná akadémia, ktorí budú tiež pracovať v cestovných kanceláriách, medzinárodnej firme a v rekreačnom stredisku zameranom na agrokultúru. Cieľom projektu je zlepšenie odbornej prípravy, poznanie pracovných pozícií, ktoré zaznamenávajú najväčší rast, zoznámenie sa s prácou terénneho sociálneho pracovníka, využitie vedomostí v reálnom pracovnom prostredí, podpora podnikania, zvýšenie motivácie k práci so seniormi a posilnenie osobných kompetencií žiakov, ďalej umožniť im učiť sa od profesionálov a zvýšiť kvalitu ich jazykovej prípravy. Tieto skúsenosti potom preniesť do prostredia slovenských firiem a inštitúcií a v neposlednom rade zvýšiť šance žiakov na pracovnom trhu. Začlenenie účastníkov do skúsených tímov umožní spoznať inovatívne postupy, overiť si mieru vlastných vedomostí a uplatniť kreativitu pri samostatnom riešení problémov. Účastníci sa naučia tolerancii, samostatnosti, flexibilite, rozhodovaniu, obhajovaniu vlastných postojov a získajú pracovné návyky. Budú motivovaní k ďalšiemu vzdelávaniu nielen po odbornej, ale aj jazykovej stránke. Kariérny systém v zahraničí sa môže stať inšpiráciou pre ich ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj. Účastníci sa tiež zoznámia s odlišným kultúrnym prostredím, s portugalským životným štýlom a prírodným i historickým bohatstvom krajiny, čo prispeje k otvorenosti k iným národom a kultúram. Projekt je v súlade so strategickým plánom školy, ktorý sa usiluje o internacionalizáciu a skvalitnenie odbornej prípravy a upevnenie svojich medzinárodných sietí. Škola začlení poznatky svojich žiakov a sprevádzajúcich osôb do vzdelávacích programov, rozšíri výučbu odborných predmetov o aktuálne témy, a tým bude schopná lepšie pripravovať svojich žiakov na plynulý prechod na trh práce. Stáže sú naplánované na dĺžku jedného mesiaca, čo by malo zaručiť dostatočný čas na osvojenie si nových techník a získanie overiteľných skúseností. Žiaci získajú po návrate zo stáže certifikát ECVET a najmä medzinárodný certifikát Europass-Mobilita, ktoré si priložia k svojmu portfóliu.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Dolný Kubín