Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v medzinárodnom kontexte
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060610
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48748 €
Sumár projektu:Plánovanie projektu s názvom " Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v medzinárodnom kontexte" vyplynulo zo zmeny vo vzdelávaní zdravotníckych asistentov, ktorá nastala po skúsenostiach z praxe jednak na základe nedostatku kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ale aj postavením zdravotníckych asistentov v Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Výraznými medzníkmi, ktoré ovplyvnili smerovanie projektu bolo nadobudnutie platnosti Vyhlášky MZ SR č.28/2017 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorou sa výrazne posilnili kompetencie zdravotníckych asistentov a zmena povolania zdravotnícky asistent na praktickú sestru, ktorú parlament schválil 16. mája 2018. Zákon č.156 zo 16. mája 2018 dopĺňa a mení zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý premenoval povolanie zdravotnícky asistent na povolanie s názvom PRAKTICKÁ SESTRA.Výsledkom schválenia je, že aj súčasní absolventi odboru zdravotnícky asistent budú do pracovného pomeru prijímaní do kategórie - praktická sestra. Hlavným cieľom projektu je preto skvalitnenie teoretickej aj praktickej odbornej úrovne žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent v rámci samostatného vykonávania zákonom daných činností, ktoré môžu po absolvovaní štúdia uplatniť v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov a klientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v rámci EÚ už v odbore praktická sestra . Medzi ďalšie dôležité ciele projektu patrí spoznávanie nových, efektívnych spôsobov, postupov a techník pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, zvýšenie profesionálneho sebavedomia, motivácia žiakov k sebavzdelávaniu, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj schopností žiakov pracovať v odlišnom prostredí a pomoc pri integrácii na trhu práce. Realizované aktivity budú teda zamerané na rozvoj nových kompetencií daného odboru v rôznorodých podmienkach zdravotníckej praxe. Hlavnou náplňou projektu je absolvovanie odbornej stáže žiakov uvedeného odboru v krajskej nemocnici v Karlových Varoch. Odbornej stáže sa počas dvoch turnusov ( v priebehu rokov 2019 a 2020 ) zúčastní spolu 24 žiakov 4 - tého ročníka dennej formy odboru zdravotnícky asistent. Celkové trvanie projektu počas jedného turnusu sme rozvrhli na 16 dní, pričom samotná odborná stáž je naplánovaná na 10 pracovných dní. Počas odbornej stáže budú žiaci rozdelení do dvoch pracovných zmien na jednotlivé ošetrovateľské jednotky vybraných interných a chirurgických oddelení. Žiaci budú počas 7 hodinovej smeny pracovať pod dohľadom jednej sprevádzajúcej osoby zo žiadajúcej partnerskej organizácie ( učiteľ zdravotníckych odborných predmetov ), zodpovednej osoby z prijímajúcej organizácie - vedúcej / staničnej sestry a smenových sestier na pridelenej jednotke. Pri hodnotení úrovne získaných vedomostí a zručností žiakov budeme využívať ECVET systém, v rámci ktorého sme vypracovali hodnotiaci záznam. Každý účastník projektu po jeho ukončení naviac získa Europas mobiita a certifikát o absolvovaní odbornej stáže. Za hlavné potencionálne prínosy projektu považujeme prenos dobrej praxe žiakov na školiace pracoviská klinickej odbornej praxe - modernizácia a zefektívnenenie ošetrovateľských postupov, prenos nových poznatkov z praxe do výuky - úprava školského vzdelávacieho programu, zvýšenie informovanosti a posilnenie odborných kompetencií v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, vytvorenie a posilnenie partnerských neformálnych väzieb . Uskutočnenie projektu bude mať významný dopad na na formovanie vzdelaných a motivovaných profesionálov i na implementáciou a šírenie moderných poznatkov a odporúčaní pri poskytovaní zdravotníckeho vzdelávania a kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Poprad