Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060024
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9825 €
Sumár projektu:Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá bolo založené v roku 2006 . Od začiatku sme sa snažili nadväzovať kontakt s remeselníkmi a vytvárať databázu remeselníkov, ktorú sme využili v roku 2009. Od tohto roka sme začali organizovať medzinárodné stretnutia ľudových remeselníkov. Postupne sa táto aktivita rozšírila na viacero miest na Slovensku. V roku 2018 to boli mestá Nitra, Trenčín, Topoľčany, Piešťany, Skalica, Štrbské Pleso, Senec a Žilina. Na každom podujatí sa zúčastňuje od 80 do 180 ľudových remeselníkov. Podujatia takého rozsahu a v krátkom čase / v letných mesiacoch/ si vyžadujú dobrú organizáciu a pomoc dobrovoľníkov a členov združenia. Združenie má celoslovenskú pôsobnosť a preto je potrebné získavať spolupracovníkov vo viacerých krajoch. Aktivity občianskeho združenia : 1/ Šírenie a udržiavanie tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a ľudových remesiel - organizovaním medzinárodných stretnutí ľudových remeselníkov pod názvom Ľudové umelecké remeslá - organizovaním tvorivých dielní pre deti, seniorov ,mládež a širokú verejnosť - rozširovaním databázy ľudových výrobcov , vyhľadávaním nositeľov ľudových tradícii 2/Spolupráca s Domovmi sociálnych služieb a s Domovmi pre seniorov na Slovensku - Organizáciou tvorivých dielní v týchto inštitúciách - Účasťou zdravotne postihnutých osôb a seniorov na podujatiach Ľudové umelecké remeslá - Zapájaním domovov sociálnych služieb do projektov EU ako pridružených organizácii / v projektoch KA2- INTEGRA , WORKSHOP, ŠANCA PRE MINORITY, FOLK CRAFT-CHANCE FOR EVERYBODY, KREATÍVNY ERGOTERAPEUT AKO JEDEN Z PILIEROV ČINNOSTÍ DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZODPOVEDNE A S ÚCTOU K ĽUDOVÝM TRADÍCIÁM. Prepojenie týchto hlavných aktivít sa osvedčili v praxi a sú veľkým prínosom pre minoritné skupiny zdravotne postihnutých a seniorov . Predkladaný projekt „ Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie „ spája obidve hlavné aktivity . Svojimi aktivitami počas štrukturovaného kurzu dá možnosť získať zručnosti remeselníkom-účastníkom kurzu. Účastníci získajú skúsenosti vo viacerých inštitúciách v zahraničí v oblasti remesiel ale dostanú aj možnosť sledovať ergoterapeutov pri práci so zdravotne postihnutými a seniormi. Po ukončení aktivít bude projekt prínosom pre ergoterapeutov a domovy sociálnych služieb . Projekt bude mať prínos aj pre oz TĽUR- rozšírením spolupracovníkov – lektorov v oblasti výučby remesiel v DSS a na workshopoch ktoré sa budú organizovať na podujatiach Ľudové umelecké remeslá Cieľová skupiny projektu: • Účastníci štrukturované kurzu – remeselníci, ktorí majú záujem o spoluprácu v domovoch sociálnych služieb a pri organizovaní workshopov ako lektori ľudových remesiel Základné ciele projektu: • Zvýšenie kompetencií a zručností remeselníkov • Rozšírenie siete spolupracujúcich domovov sociálnych služieb Výsledky a šírenie projektu budú prebiehať na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni: na sociálnych sieťach, webových stránkach, na všetkých podujatiach organizovaných združením, v pravidelnom periodiku podujatí, seminároch a neformálnych stretnutiach s remeselníkmi. Výsledky budú šírené aj v spolupráci s partnerskými organizáciami zo Slovenska i zahraničia.
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá
Leopoldov