Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanejší módni aktivisti pre informovanejšiu spoločnosť
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060354
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29435 €
Sumár projektu:Projekt realizujeme s cieľom zvýšenia a rozšírenia potrebných kompetencií u našich spolupracovníkov, pôsobiacich na rôznych úrovniach vzdelávania dospelých, ktoré dosiahneme prostredníctvom širokého spektra tematických školení, kurzov a hospitácií. V rámci projektu sa zameriavame na rozvoj kompetencií v oblastiach vzdelávania dospelých u spolupracovníkov priamo zodpovedných za následné edukovanie dospelých. Vzdelávanie dospelých patrí medzi hlavné ciele našej organizácie a to prostredníctvom šírenia osvety a informácií v témach etickej módy a následne poskytovaním praktických a vysoko efektívnych spôsobov riešení. Zvyšovanie kompetencíí v oblasti vzdelávania dospelých bude prebiehať v dvoch hlavných rovinách. Prvá úroveň bude vytvorenie stabilnej základne organizácie prostredníctvom rozšírenia kompetencií a vytvorením kvalitných personálnych kapacít, rastom efektivity vzdelávacej činnosti spolupracovníkov organizácie, ako aj tvorba kreatívneho a inovatívneho pracovného prostredia. Druhá dôležitá úroveň je následne ponúknuť kvalitnejšiu edukáciu prostredníctvom verejných diskusií, prednášok, workshopov, prezentácií, účasti na konferenciách s témou udržateľnosti ale i v oblasti inovatívnych alternatív. Proces vzdelávania dospelých prinesie naplnenie strategického cieľa organizácie, a to zmenu postojov, aplikovanú plošne v globálnom kontexte. V rámci organizácie projektom podporujeme aj rozvoj kompetencií spolupracovníkov v rôznych jej zložkách, pôsobiacich tak na úseku strategického rozvoja ako aj iných častí organizácie participujúcich na vzdelávaní dospelej populácie. Posilnenie žiadaných kompetencií prispeje k uznávaniu nášho pôsobenia a našich vzdelávacích výsledkov v rámci našich aktivít v internom aj externom prostredí organizácie. Prostredníctvom rozšírenia kompetencií interných kapacít organizácie, vytvorením efektívnej základne riadenia a vzájomným zdieľaním a spoluprácou očakávame zvýšenie kredibility v oblasti vzdelávania dospelých aj v širšom zmysle slova. V rámci širšieho dlhodobého dopadu projektu tým vo výsledku prispejeme ku kvalitnejším schopnostiam edukovať a realizovať širokú škálu vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme transformovať prístup k témam etickej módy a spolupodieľať sa na vyvolaných zmenách postojov ľudí k témam udržateľného života. Prínosom bude aj poskytnutie nášho špecifického know-how, ktoré budeme v rámci projektu prinášať partnerským organizáciám, konkrétne počas trvania mobilít, a tým obohacovať na medzinárodnej úrovni aj hosťujúce organizácie podieľajúce sa na mobilitách. Táto zmes unikátnych získaných a rozvinutých kompetencií s vysokou pridanou hodnotou vytvorí v rámci organizácie hodnotu, ktorá bude implementovateľná doma aj v zahraničí – v rámci EÚ a v špecifických prípadoch aj mimo, v podobe celej škály aktivít organizovaných alebo spolupracujúcich s Fashion Revolution Slovakia.
Koordinátor:Fashion Revolution Slovakia
Bratislava