Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v Londýne
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060435
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70250 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt v rámci programu Erasmus+ Odborná prax v Londýne Obchodnej akadémie, Kukučínova 2, Trnava vychádza zo Stratégie európskej internacionalizácie školy. Projekt pozostáva z odbornej praxe učiacich sa v OVP v trvaní 2 týždne, ktorá sa uskutoční v hostiteľských organizáciách vo Veľkej Británii, v Londýne. Žiaci budú mať možnosť prepojiť teoretické poznatky s praktickou činnosťou v zahraničných firmách. Na odbornej praxi sa zúčastní 30 vybraných žiakov spolu so sprevádzajúcimi osobami, žiaci budú rozdelení na dve skupiny po 15 žiakov a každú skupinu budú sprevádzať dve vyučujúce, keďže ide o žiakov strednej školy, ktorí sa budú pohybovať v cudzom prostredí. Prvá skupina sa praxe zúčastní v 1. polroku, druhá skupina v 2. polroku školského roku 2019/2020. Sprevádzajúce vyučujúce hovoria plynule anglicky, majú skúsenosť so zahraničnými projektami, takže budú schopné operatívne riešiť prípadné vzniknuté problémy. Sprevádzajúce osoby sa budú zúčastňovať na monitoringu v jednotlivých firmách, stretnutiach a rozhovoroch so zodpovednými osobami, budú získavať spätnú väzbu od firiem i od žiakov, budú zodpovedné za prípravu relevantnej projektovej dokumentácie. Účastníci získajú priamu skúsenosť z dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, spoznajú pracovné prostredie v Londýne, budú mať možnosť používať cudzí jazyk v reálnych situáciách, zažijú prácu v zahraničných firmách. Absolventi odbornej praxe budú lepšie pripravení na pracovnú kariéru a na zvládanie rôznych životných situácií.
Koordinátor:Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Trnava