Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie v Európe zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060445
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67908 €
Sumár projektu:SOŠ na ulici I.Krasku v Púchove pripravuje žiakov pre kľúčový priemysel v regióne, ale aj mimo regiónu. Ide o strojársky, elektrotechnický, gumárensky, odevný priemysel a logistické centrum. Škola úzko spolupracuje so všetkými firmami v regióne a bezprostredne reagujeme na ich potreby. Súčasná prax ukazuje, že žiaci/absolventi síce majú vedomosti a zručnosti vo svojom odbore, ale už menej skúsenosti s priemyselnou výrobou v zahraničí. Preto týmto projektom podporujeme mobilitu mladých ľudí. Hlavným poslaním školy je kvalitná odborná príprava pre priemysel pôsobiaci v SR a EÚ a príprava absolventov na podnikanie. V rámci programu Erasmus+ má naša škola schválenú Chartu v oblasti OVP. Projekt vychádza zo súčasných európskych priorít a operačných cieľov Erasmus+, strategických dokumentov EÚ, SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti OVP. Ciele nášho projektu definované pre žiakov sú: 1. podporiť mobilitu mladých ľudí a tým zlepšiť ich odborné vedomosti a zručnosti a jazykové kompetencie 2. podporiť ich sebestačnosť a sebadôveru 3. zamestnateľnosť a konkurencie schopnosť účastníkov 4. zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania v našej škole v jednotlivých študijných odboroch. Ciele projektu definované pre pedagogických a riadiacich zamestnancov sú: 1. rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a riadiacich zamestnancov 2. zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a odborného vyučovania v našej škole 3. rozšíriť poznatky a skúsenosti z duálneho systému vzdelávania 4. rozšíriť doterajšie partnerstvá medzi našou školou a firmami v zahraničí o nové firmy a vzdelávacie inštitúcie 5. modernizácia riadenia školy v kontexte so získanými skúsenosťami v zahraničí. Účastníci projektu: • žiaci našej školy študijných odborov: operátor gumárskej a plastikárskej výroby(OGP), mechanik nastavovač(MN), mechanik mechatronik (MM), komerčný pracovník v doprave(KPD), chemická informatika(CHI) a styling a marketing(SM). • pedagogickí a riadiaci zamestnanci školy Súčasťou učebného plánu týchto odborov je odborný výcvik i odborná prax, časť ktorej môžu žiaci absolvovať i v zahraničí. Hlavné mobilitné aktivity: Aktivita č.A1 je štvortýždňová (ES, PL) a trojtýždňová (CZ,DE) mobilita žiakov bude prebiehať v 11/2019-04/2020 v 4 krajinách - DE,ES,CZ, PL. Mobility žiakov budú prebiehať v zahraničných firmách a v strediskách praktického vyučovania v partnerských školách. Mobility v DE sa zúčastnia 4 žiaci odboru OGP, v ES 6 žiaci odboru KPD, CHI a SM,v CZ 5 žiaci odboru MN a v PL 5 žiaci odboru MM. V čase realizácie mobilít nebudú mať žiaci 18 rokov, preto účasť sprevádzajúcich osôb je nutná. Aktivita č. A5 je určená pre učiteľov, majstrov odborného výcviku a riadiacich zamestnancov školy. Týždňové mobility v partnerských školách, vzdelávacích inštitúciách a zahraničných firmách sa uskutočnia v mesiacoch 11/2019- 05/2020 v DE, ES, PL a CZ. Počty pedagogických a riadiacich zamestnancov: DE-2osoby, ES -3 osoby,PL–2 osoby a do CZ-1 osoba. Realizácia projektu bude prebiehať v 3 fázach: 1. fáza: príprava – výber účastníkov, uzatváranie zmlúv s účastníkmi, jazyková,interkultúrna a odborná príprava 2. fáza: realizácia mobilít v zahraničí -DE,ES,CZ,PL 3.fáza: nadväzujúce činnosti- vypracovanie žiackych projektov, prezentácie žiakov a ped.zamestnancov školy o získaných skúsenostiach, pracovný materiál zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania školy, vyhodnotenie projektu, hodnotenie a uznanie výsledkov účastníkov - ECVET,Europass Mobilita, certifikácia, šírenie a využívanie výsledkov projektu. Očakávané výstupy: - zvýšené odborné zručnosti v oblasti výroby pneumatík a gumárenských produktov,mechatroniky a robotiky, logistiky dopravy, marketingu a stylingu, strojárskej výroby, aplikovanej chémie a ekológie v praxi,zdokonalenie sa v oblasti IKT-programovanie CNC strojov, aplikačné programy vo svojom odbore, jazykové kompetencie, osobný rozvoj účastníkov, vypracované žiacke projekty, rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a riadiacich zamestnancov v oblasti odborného vzdelávania. Očakávané dopady: a) účastníci mobilít:-vzdelávanie prácou, zlepšené odborné zručnosti a kompetencie, zlepšené jazykové kompetencie, lepšie výkony pri učení, zvýšené kompetencie v oblasti IKT, získané medzinárodné skúsenosti, osobný rozvoj, lepšie možnosti zamestnať sa, zlepšené profesijné kompetencie PZ a riadiacich zamestnancov. b) našu školu: - skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti gumárenskej,chemickej a strojárskej výroby, mechatroniky, marketingu a odevnej výroby a logistiky, posun kvality odborného vzdelávania na vyššiu úroveň, možnosť porovnania obsahu a kvality vzdelávacieho procesu, vyššia prestíž v očiach verejnosti, nové kontakty so zahraničnými firmami a odbornými inštitúciami, možnosť ďalšej spolupráce aj v budúcnosti. c) zahraniční partneri: - nová spolupráca medzi inštitúciami–sociálnymi partnermi-školami, priblíženie kultúr, upevnenie európskej dimenzie,výmena skúseností a porovnanie vzdelávacieho procesu.
Koordinátor:Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
Púchov