Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola a prax
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060447
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:132725 €
Sumár projektu:Projekt Škola a prax obsahuje 2 aktivity:1.krátkodobé mobility žiakov OVP,2.odborná príprava zamestnancov v zahraničí. Hl.cieľ projektu v 1.aktivite je zabezpečiť platformu,ktorá bude analyzovať podnikateľ.prostredie vo firmách,kde sú žiaci priamo zapojení svojou aktívnou činnosťou a v kt.priamo nadobudnú adekvátne kognitívne a funkčné kompetencie v súlade s dohodnutým prac.plánom,prehĺbia si teoretic.vedomosti nadobudnuté v škole a praktic.činnosťou ich podnietime ku kritickému mysleniu a k uplatňovaniu logických operácií. Medzinár.rozmerom projektu získavajú kompetencie v oblasti IKT a jazyk.odbor. kompetencie.Mobility žiakov sú súčasťou vzdeláv.procesu. Mobility žiakov majú zabezpečiť podmienky odbor.stáže v prostredí s využitím moder. tech.zariadenia,kt.nie je pre cieľ. skupiny prístupné v škole,vo firmách v regióne. Súčasťou je posilňovanie odbor.terminológie v cudzojazyčnom prostredí a naučiť žiakov chod výrob.procesu od počiatočnej fázy až po expedíciu a celkové fungovanie podniku.Podmienky boli odsúhlasené v dokumentoch:Memorandum o porozumení,Súhlasné listy,ďalšie pravidlá a podmienky boli dohodnuté v dokumente Charta pre mobility v odbor. vzdelávaní a príprave,založené na dodržiavaní pravidiel hodnotenia ECVET,Záväzok kvality. Základ.prvkom projektu je vypracovaný ECVET plán,kt.je rozčlenený do 3 fáz a v každej sú dominantné činnosti,kt. budú monitorované,hodnotené,validované podľa interne vymedzených kritérií.Týmto plánom sa riadi celý pracovný tím,kt.má vypracovaný harmonogram prac.aktivít. Účastník projektu má:nadobudnúť praktic.zručnosti,kt. sú kompatibilné so študij. zameraním žiakov,je vo firme zapojený priamo do pracov.procesu podľa jej zamerania,má pochopiť prevádzku a riadenie podniku,spoznať technol.vybavenie vo firmách,uplatniť najnovšie technol.postupy a trendy,naučené v teórii,v praktic.činnosti,rozvíjať tech. a ekon.myslenia,rozvíjať digitál.zručnosti a IT technológie,získať komplex.obraz o chode inej firmy formou odbor.exkurzie,dosiahnuť jazyk.odbor.kompetencie v ANJ a NEJ. Súčasťou mobilít žiakov je aj prítomnosť sprevádz.osôb,kt.zabezpečujú monitoring, priebežné hodnotenie,v závere celkové zhodnotenie a zhrnutie získaných zručností a skúseností, vypracovanie Osob.listov žiaka,odovzdanie certifikátov a spracovanie dotazníka.Vyplnenie Den.monitoringu žiaka v súlade s podmienkami ECVET,komunikácia s part.organizáciami a zabezpečiť výsledok merania kvality výstupov.Výraznou časťou ECVET plánu sú interné a externé diseminačné výstupy.Diseminač.aktivity smerujú k podpore transferu dosiahnutých výsledkov tak,aby tvorili integrálnu súčasť ŠVP-v závereč.workshope sa zhodnotí prínos stáží,predložia sa závery do predmetových komisií,doplnia sa do tematických plánov. Zjednocujúcim prvkom celého projektu je dosiahnuť,aby každý účastník nadobudol:nové prac.skúsenosti na medzin.úrovni,zoznámil sa s inovatívnymi technol.postupmi vo firmách,zlepšil si jazyk.odbor.kompetencie,získal nové „medzin.“ kontakty,rešpektovať kultúrnu rôznorodosť,poskytoval vecnú spätnú väzbu,aktívne počúval a navyše bol aj zodpovedný vo svojom konaní. Výber partner.organizácií a kooperujúcich firiem bol na základe výborných skúseností z minulých období.Partnerov máme osobne overených a poznáme ich prac.náplň z predchádz. spolupráce. Opätovný záujem o spoluprácu nám potvrdili SL.U overených partnerov sme na základe vyhodnotenia predchádzaj.stáží ocenili hlbšie porozumenie a vyššiu profesionalitu a ďalšie prvky inovácií,ktoré prispievajú ku kvalite stáží.V porovnaní z predchádz.obdobím došlo k výmene partnera ADC College London za ich pobočku v ADC College v Dubline,kt. je len v zmene sídla,ale organizačne je pod tým istým riadením.Opatrenie sme urobili,aby sme predišli problémom,kt.by mohli eventuálne nastať v spojení s Brexitom. Hl.cieľ pre 2.sk.-odb.príprava zamest.v zahraničí. Je nadobudnutie zákl.kognitívnych a funkčných kompetencií–učiť sa praxou a byť zvedavý-mať chuť poznávať.Konkrétna realizácia bude v zahr.firme,kt.umožní učiteľom odbor.predmetov v praxi nadobudnúť poznatky z oblastí:STR,ELE a manažment osob.financií,ekonomiky a UCT.Nadviažeme na efektív.spoluprácu vo firme,kt. plní úlohu partner.organizácie pri žiakoch a u nového partnera.Adekvátna komunikácia učiteľov priamo vo výrobe pri najnovších technol.zariadeniach zabezpečí:profesionálny a osob.rast zamest.,na základe získaných zručností a kompetencií nový štýl a prístup vo vyučovaní, medzin.konzultácie s odborníkmi z praxe,entuziazmus pre aplikáciu nových technológií a inovácií,zvýši sa atraktivita školy. Nový partner je firma PROFIMET,s.r.o., umožní dosiahnuť vzdel.výstupy a preskúmať prepojenie medzi investovaním do rozvoja ľuds.zdrojov a následne výkonov organizácie. Pridanou hodnotou je zvýšenie spokojnosti s prácou a zlepšenie klad.postoja k výučbe,sebadôvera a odvaha pustiť sa do neznámeho prostredia,objavovanie motivujúceho prostredia,ktoré bude smerovať k výmene skúseností,čo môže viesť k obojstrannej iniciatívnosti a k podnikavosti.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Snina