Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita – začiatok kariérnej dráhy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060450
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68085 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia v Žiline (ďalej len škola) si počas 80 rokov existencie vybudovala stabilné miesto medzi strednými odbornými školami poskytujúcimi vzdelávanie ekonomického smeru. Vysokú kvalitu vzdelávania potvrdzujú aj absolventi školy, o ktorých je na trhu práce veľký záujem. Kľúčom k úspešnému uplatneniu sa absolventov je vzdelávanie založené na prepojení teoretických vedomostí a praxe, k čomu vo veľkej miere prispieva odborná prax na pracovisku. Za dobu svojej existencie sa škola, rovnako ako každá iná organizácia či podnik, prispôsobuje aktuálnym trendom, medzi ktoré v súčasnosti patrí aj internacionalizácia. Práve na základe toho sa jedným z hlavných cieľov školy stalo zapájanie do medzinárodných mobilít a projektov. Medzinárodné mobility prispievajú k rozvoju medzinárodných vzťahov školy, jej učiteľov a žiakov, pričom umožňujú zavádzať do vzdelávania moderné prvky, ktoré sa uplatňujú v praxi. Okrem iného sa vďaka medzinárodným mobilitám stáva štúdium pre žiakov atraktívnejšie, motivuje ich aby dokončili štúdium a dokázali sa úspešne uplatniť na trhu práce, aj medzinárodnom. Účasť školy na medzinárodných mobilitách je v súlade s európskymi prioritami v národnom kontexte programu ERASMUS+ a v oblasti odborného vzdelávania napomáha pri zvyšovaní kvality poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy. Vďaka odbornej praxi v zahraničí je škola schopná implementovať systém zabezpečovania kvality EQAVET, ktorý žiakom umožní preukázať absolvovanie odbornej praxe v zahraničí. Pri hodnotení doteraz realizovaných mobilít je možné konštatovať, že sa zlepšili odborné a jazykové kompetencie žiakov. Realizované mobility taktiež prispeli k internacionalizácii školy. V novom mobilitnom projekte škola vidí možnosť na upevnenie doterajších silných stránok a priestor pre ďalší rozvoj. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom otestovať si svoju pripravenosť na pracovný život uplatnením a obohatením teoretických vedomostí získaných štúdiom a s ohľadom na otvorenosť európskeho trhu práce sa pripraviť aj na prácu v inej členskej krajine. Na naplnenie tohto cieľa boli pre žiakov stanovené nasledovné činnosti: vykonávanie pracovných činností na pracovisku, plnenie zadaných pracovných úloh, prispôsobenie sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšenie flexibility, vybudovanie schopnosti pracovnej mobility, zlepšenie komunikačných zručností v cudzom jazyku . S ohľadom na úspešne realizované mobilitné projekty vo Veľkej Británii (Londýn), je aj v novom projekte Veľká Británia zvolená ako miesto výkonu odbornej praxe. Ďalším dôvodom pre výber krajiny je fakt, že úradným jazykom Veľkej Británie je anglický jazyk, ktorý je na škole vyučovaný ako prvý cudzí jazyk a v rámci bilingválneho štúdia aj ako jazyk odborných predmetov v anglickom jazyku (Ekonomika a podnikanie, Odborná jazyková príprava, Úvod do makroekonómie, Právna náuka) a ďalších odborných predmetov vyučovaných metódou CLIL (kombinácia slovenského a anglického jazyka). Veľmi dôležité je aj to, že škola počas doteraz realizovaných mobilít získala spoľahlivého partnera, ktorým je ADC College – organizácia sprostredkujúca odbornú prax v Londýne. Pri realizovanom projekte bude mať mobilita na základe zistení sprevádzajúcich osôb a žiakov, vplyv na zapracovanie metód a nástrojov na zvýšenie kvality výučby a jej zamerania na internacionalizáciu a zapracovanie aktuálnych požiadaviek európskeho trhu práce do učebných osnov a tematických plánov. Plánovaná doba trvania mobility je 2 týždne (vrátane cesty). Do mobilitného projektu bude zapojených 30 žiakov 4. a 5. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické) a 4. ročníka 6317 M obchodná akadémia. Objektívne, transparentné a nediskriminačné kritéria výberu žiakov sú vopred stanovené a schválené vedením školy, predmetovou komisiou anglického jazyka a predmetovou komisiou teoretických a praktických predmetov. Pred realizáciou mobility žiaci absolvujú intenzívne kurzy kultúrnej prípravy a jazykovej prípravy (Business English), s ohľadom na rešpektovanie obsahu publikácie "KOMPAS - Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudských právam". V rámci organizačnej štruktúry bude projekt plánovaný, realizovaný a vyhodnotený projektovým tímom pozostávajúcim z vedenia školy, učiteľov anglického jazyka, odborných predmetov a administratívnych pracovníkov. Monitoring a mentoring účastníkov stáže budú zabezpečovať sprevádzajúce osoby v spolupráci s mentormi na pracoviskách. Počas realizačnej fázy projektu budú monitorovať účastníkov stáže, naplánujú a zrealizujú víkendový kultúrno-historický program, budú implementovať nástroj ECVET a budú pôsobiť ako ich psychická a morálna opora. Medzi hlavné diseminačné nástroje budú zaradené: webová stránka školy, powerpointové prezentácie žiakov, prezentačné videá, prezentácie na dni otvorených dverí, propagačný materiál školy, printové a elektronické médiá (lokálne, regionálne, národné) a diseminačná platforma výsledkov projektov Erasmus+.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Žilina