Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Spoločne za zdravú Európu”
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060488
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:82351 €
Sumár projektu:V rámci projektu „„Spoločne za zdravú Európu” sa 7 žiakov zo Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici zapojí do odbornej stáže v NSR, 7 žiakov sa zúčastní odbornej stáže v Portugalsku, ďalší 6 žiaci sa zúčastnia odbornej stáže v Taliansku a 4 žiaci pôjdu na odbornú stáž do ČR. Spolu plánujeme zapojiť do projektu 24 žiakov zo všetkých študijných odborov, ktoré existujú v škole v rámci denného maturitného štúdia t. j. farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, masér a zdravotnícky asistent. Žiaci sa počas svojej odbornej stáže v zahraničí zapoja do odborného výcviku v zdravotníckych zariadeniach (zdravotnícke laboratóriá, lekárne, rehabilitačné a fyzioterapeutické zariadenia, nemocnice, domovy dôchodcov), ktoré im zabezpečí prijímajúca organizácia v zahraničí. Okrem toho plánujeme zapojiť do projektu aj 10 zamestnancov školy. V tejto skupine budú taktiež proporčne zastúpené všetky študijné odbory ako aj samotné vedenie školy. Zamestnanci školy sa zúčastnia odbornej stáže v Taliansku. V projekte rátame ku každej skupine žiakov s jednou sprevádzajúcou osobou z našej školy. Spolu ich bude 4. Keďže všetky štyri cieľové destinácie sa nachádzajú relatívne ďaleko od Banskej Bystrice a obdobie, ktoré žiaci strávia na odbornej stáži je relatívne celkom dlhé (3 týždne), považujeme prítomnosť sprevádzajúcich osôb zo školy za neodmysliteľnú a veľmi dôležitú súčasť stáže. Myslíme tu predovšetkým na zabezpečenie bezpečnosti, pocitu istoty, sociálneho zázemia a odbornej i ľudskej podpory, komunikácie s koordinátorom projektu v zahraničí a s mentormi z jednotlivých zdravotníckych zariadení. V neposlednom rade je dôležitým aspektom ich monitorovacia úloha a celkový dohľad nad riadnym priebehom mobility. Prítomnosť sprevádzajúcich osôb je nevyhnutná i z hľadiska dodržania školského poriadku zo strany účastníkov stáže. Projekt sa realizuje pod hlavičkou školy, preto škola zodpovedá za účastníkov školskej akcie. Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj a zdokonalenie odborných, jazykových, sociálnych a interkulturálnych kompetencií, zručností a skúseností u žiakov, ktorí sa do projektu zapoja. Mimoriadne dôležitá je snaha zachovať kontinuitu v osvedčenej a dlhodobej spolupráci s partnermi z NSR a Portugalska s dlhodobou perspektívou. S partnerom z Talianska a Českej republiky chystáme koncom tohto školského roka zrealizovať naše prvé stáže. Momentálne intenzívne pracujeme na príprave blížiacich sa stáží žiakov v Taliansku a v ČR. Komunikácia a spolupráca s oboma novými partnermi je bezproblémová a veľmi príjemná, preto by sme v budúcnosti radi spolupracovali aj s týmito subjektami pri realizácii stáží pre žiakov a zamestnancov našej školy. V rámci napĺňania stratégie a plánu internacionalizácie našej organizácie intenzívne pracujeme na nájdení vhodného partnera pre spoluprácu s našou školou v rámci programu Erasmus plus zo škandinávskych krajín. Kontakty hľadáme predovšetkým vo Švédsku a vo Fínsku. Oslovili sme niekoľko škôl, národné agentúry pre program Erasmus plus i ambasádorov SR v týchto krajinách. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť vhodného partnera, sme však v tom to smere optimistickí a pevne veríme, že v budúcom roku sa nám to podarí. Účastníci stáže si budú môcť v rámci projektu overiť a rozvinúť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v reálnej praxi v inej európskej krajine, t. j. nie len v podmienkach slovenského zdravotníctva. Okrem toho spoznajú systém a fungovanie odbornej prípravy mladých ľudí v počiatočnej príprave za hranicami svojej vlasti, t. j. v inej krajine EÚ a budú sa môcť naučiť nové techniky a technológie zo svojho odboru. Tie môžu po svojom návrate domov úspešne zhodnotiť a transformovať v podmienkach slovenských zdravotníckych zariadení. Všetky tieto aspekty môžu vo výraznej miere prispieť ku skvalitneniu odborných i jazykových zručností a vedomostí žiakov, k ich osobnému a osobnostnému rozvoju a k zvýšeniu ich hodnoty na trhu práce. Ďalej môžu rozšíriť ich spektrum všeobecných vedomostí, zvýšiť záujem o svoj študijný odbor, motivovať ich k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa vo svojom odbore so zreteľom na možnosti perspektívnejšieho presadenia sa v konkurenčnom prostredí na európskom trhu práce. Žiaci okrem toho spoznajú novú krajinu a iný systém pracovnej kultúry a morálky, životného štýlu a preto nezanedbateľným a významným momentom nadnárodnej mobility je i jeho interkulturálny a sociálny aspekt. Prínosom pre všetky zapojené partnerské organizácie je možnosť poznať a aplikovať pracovné postupy, metódy a techniky používané v podmienkach zdravotníctva a odbornej prípravy zdravotníckeho personálu v tej ktorej krajine v rámci svojich možností. Medzi partnermi môžu prebehnúť podnetné diskusie a na ich základe môže dôjsť k výmene informácií a skúseností a ich implementácii do praxe. Partneri tak môžu navzájom porovnať svoje pozitívne poznatky a skúsenosti a aplikovať ich ako v teoretickej výučbe tak i v praktickej príprave žiakov. Stáže plánujeme zrealizovať v mesiacoch apríl, máj a jún 2020.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica