Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prepojenie teórie s praxou v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060552
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:98508 €
Sumár projektu:V mesiacoch august a september 2019 sa 34 žiakov tretích a štvrtých ročníkov zúčastní odbornej zahraničnej praxe vo firmách a podnikoch v Českej republike, Španielsku a Poľsku. Sprevádzaní budú piatimi skúsenými učiteľmi našej školy, ktorí zároveň budú mentormi odbornej praxe. Český partner je naším dlhoročným partnerom v rámci KA1 a KA2, partner v Poľsku je zároveň našim partnerom v KA229 a Španielsky partner je našim novým partnerom, ktorého nám odporučili kolegovia na seminároch. Naším cieľom je opätovne podporiť sociálnu inklúziu a rovnosť žiakov z menej rozvinutých okresov. Projektami sa nám darí vytvárať možnosti pre osobný rast našich žiakov, čo predstavuje z dlhodobého hľadiska vyššiu šancu presadiť sa na medzinárodnom trhu práce, keďže náš región stále patrí medzi regióny s vysokým percentom nezamestnanosti. Systémová a dlhodobá modernizácia školy, ktorá odráža skutočné potreby žiakov a trhu práce je neodmysliteľnou potrebou plnenia Stratégie európskej internacionalizácie OA Lučenec, ktorá je nevyhnutná v OVP. Hlavné aktivity, ktoré boli naplánované v stratégii európskej internacionalizácie našej školy boli/budú zrealizované nasledovne: • upravili sme ŠkVP, • učitelia odborných ekonomických predmetov v júni 2018 ukončili jazykovú prípravu na úrovni A2 a budú sa naďalej jazykovo vzdelávať v roku 2019, • prostredníctvom mobilít 2019 upevníme existujúce partnerstvo (CZ) a na seminároch E+ sme od účastníkov získali nové kontakty, • v septembri 2018 sa dvaja učitelia zúčastnili job-shadowingu v partnerských školách (CZ, GB), ktorý posilnil rozvíjanie medzinárodnej spolupráce partnerov, prispel k inováciám vo výučbe a v neposlednom rade ku vzniku návrhov na ďalšiu spoluprácu, • v septembri 2018 sme prijali žiakov z HU, v apríli 2019 prijmeme žiakov z partnerskej školy vo FR a v máji 2020 žiakov z CZ, • v novembri 2018 sme prijali kolegyne z Francúzska na job-shadowing, • azda najväčším úspechom našej školy bolo schválenie projektu KA229 (2018-1-SK01-KA229-046315), v ktorom sme koordinujúcou organizáciou a našimi partnermi sú stredné odborné školy v Poľsku, Španielsku a Taliansku, • v novembri 2018 sa naši tretiaci (bývalí účastníci mobilít) zúčastnili medzinárodnej prekladateľskej súťaže pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii JUVENES TRANSLATORES, ktorú každoročne poriada Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie so sídlom v Bruseli, • v decembri 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v cudzích jazykoch a dvaja víťazi školského kola reprezentovali našu školu na obvodnom kole 16. januára 2019, • v júni 2018 sa uskutočnilo národné kolo súťaže “Mladý Európan 2018“, kde naši žiaci obsadili 2. miesto ako jedinej odbornej škole v silnej konkurencii s gymnáziami z celej SR, • v januári 2019 sa našej škole uskutočnilo prvé projektové stretnutie v rámci KA229 a pripravujeme sa na druhé stretnutie, ktoré sa bude konať v apríli v poľskom meste Elblag, • vo februári 2019 sa Mgr. E. Gálová zúčastní kontaktného semináru poriadaného írskou NA (2018-TCA-027), ktorého cieľom bude výmena skúseností v rámci projektov KA229, • v rámci BBSK patrí Obchodnej akadémii v Lučenci opäť 1. miesto na základe hodnotenia portálu INEKO aj vďaka našej dlhoročnej účasti v európskych projektoch, • v rámci výzvy 2019 chceme vyslať jedného učiteľa na job-shadowing na SOŠ v poľskom Elblagu, • v rámci programu Erasmus+ KA2 sme sa zapojili v roku 2017 do strategického partnerstva, ktorého koordinátorom je SOŠ v Novom Jičíne (2017-1-CZ01-KA202-035443) a projekt bude ukončený v apríli 2019, Zmena v hodnotení žiakov, ktorú sme zaviedli v minuloročnom projekte sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom aj zo strany prijímajúcich partnerov. Toto hodnotenie bude pokračovať naďalej. Výslednú známku z praxe bude tvoriť priemer bodov z hodnotiacej tabuľky a bodov za prezentáciu. Po návrate z mobility vysielajúca organizácia uzná známku získanú na zahraničnej mobilite a bude uvedená na polročnom vysvedčení žiakov. V rámci výzvy 2019 niektorí žiaci budú umiestnení na recepcii hotelov hlavne v Španielsku - jedná sa o žiakov, ktorí absolvovali predmet "Podnikanie v cestovnom ruchu." Po prerokovaní v projektovom tíme E+ sme vytvorili novú vzdelávaciu jednotku "Administratívny pracovník v hotelových službách". Zároveň sme žiakom predĺžili obdobie mobility v krajinách u nových partnerov na jeden mesiac. Potreba sprevádzajúcich osôb: účastníci mobilít sú žiaci strednej školy a väčšina z nich nebude plnoletých v čase mobilít, preto musia byť pod pedagogickým dohľadom. Podľa Článku IV. vnútornej smernice školy, žiaci OA LC musia byť pod pedagogickým dozorom na školských i mimoškolských akciách. Sprevádzajúce osoby sú učitelia odborných ekonomických predmetov a sú zároveň mentormi odbornej praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na hodnotení obhajoby záverečných prác na konci mobility. Fungujú aj ako pedagogický dozor hlavne počas voľných dní a večerov, spoločenských stretnutí a výletov a riešia vzniknuté problémy a prípadné nedorozumen
Koordinátor:Obchodná akadémia
Lučenec