Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj profesijných zručností v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060554
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:106408 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia Nitra pokračuje v naplňaní stratégie internacionalizácie a Európskeho plánu rozvoja školy. V druhej polovici tohto procesu je jedným z nástrojov rozvoja nasledujúci projekt, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania a eliminácia negatívnych javov vo vzdelávaní. Zameraný je na dve cieľové skupiny – žiakov v OVP a učiteľov odborných predmetov. 40 žiakov bude mať príležitosť absolvovať povinnú odbornú prax vo firmách a podnikoch v zahraničí, pričom sme do obsahu mobilít implementovali skúsenosti z predchádzajúceho obdobia stratégie a zahraničných mobilít. Jedná sa o 20 žiakov 4. ročníka, ktorí prax absolvujú na jeseň 2019 vo firmách na španielskom ostrove Mallorka, 16 žiakov 3. ročníka, ktorí v máji 2020 vycestujú za pracovnými skúsenosťami na Maltu a 4 do Fínska. Spolupráca s rôznymi typmi firiem ponúka žiakom možnosť absolvovať prax v nových pracovných pozíciách – nižší účtovník, správca registratúry, recepčný hotela. Berúc do úvahy požiadavky pracovného trhu na zručnosti zamestnancov, sme pre tieto pozície vypracovali nové vzdelávacie výstupy, ktoré plne zodpovedajú profilu absolventa našej školy. Zohľadňujeme tiež požiadavky účastníkov a samotných zamestnávateľov a mobility plánujeme v trvaní 3 týždňov. Prijímajúcimi inštitúciami budú firmy pôsobiace v oblasti účtovníctva, financií a poradenstva, vzdelávacie inštitúcie, ubytovacie zariadenia. Účastníci mobility vo Fínsku absolvujú odbornú prax v stredisku odborného vyučovania na škole KPEDU Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä v meste Kokkola počas 2 týždňov. Žiaci nadobudnú pracovné skúsenosti, zlepšia si zručnosti v anglickom jazyku a v prirodzenom multikultúrnom prostredí si budú rozvíjať potrebné mäkké zručnosti. Obsahom mobilít učiteľov budú hospitácie na stredných odborných školách Panevezion profesinio rengimo centras v Panevezys (Litva), Esprominho – Escola Profissional do Minho v S. Vicente (Portugalsko), IES BENICALAP (Španielsko) a aby sme dokázali do procesu zapojiť aj jazykovo menej zdatných zamestnancov, začali sme spoluprácu so Střední školou technickou a ekonomickou Brno, Olomoucká (Česká Republika), kde nepociťujeme jazykovú bariéru. Hospitácie na každej škole sa zúčastnia 2 učitelia- jeden učiteľ odborných predmetov a 1 učiteľ odbornej jazykovej prípravy, ktorý bude zároveň poskytovať jazykovú podporu, aby sme získali maximálny možný pozitívny dopad. 2 učitelia s dobrými jazykovými zručnosťami absolvujú 2- týždňovú stáž v podniku na Mallorke, čím zabezpečíme ich reálne prepojenie so svetom práce. Cieľom hospitácií bude eliminácia negatívnych javov, ktoré sa na škole objavujú- znížená motivácia žiakov učiť sa a zvyšovanie kvality vzdelávania prináša rastúci počet žiakov so slabými študijnými výsledkami, ako aj počet tých, ktorí štúdium nedokončia. Pobytom na školách budeme sledovať nástroje na zvyšovanie motivácie a záujmu o učenie sa, pokračovať budeme tiež v sledovaní možností využívania prístupu CLIL v OVP. Aby sme priniesli úžitok aj hosťujúcim školám a zároveň prinútili učiteľov prekonať strach z komunikácie v cudzom jazyku, okrem sledovania vyučovacích hodín bude ich úlohou spolupracovať s mentorským učiteľom na príprave hodín a prezentovať svoje metódy a formy počas hodín, ktoré sami odučia. Spolu sa zahraničných mobilít zúčastní 10 učiteľov. Vysielajúca inštitúcia zabezpečí pre všetkých účastníkov jazykovú, odbornú a kulturálnu prípravu. Všetky výstupy z projektu spracujeme na ďalšie zlepšovanie kvality vzdelávania a po splnení kritérií účastníci získajú doklad Europass- mobilita.
Koordinátor:Obchodná akadémia Nitra
Nitra