Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za vzdelávaním a internetom vecí do krajín EU
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060578
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:107648 €
Sumár projektu:Projekt chceme realizovať ako po minulé roky dvoj ročný. Spolu s dlhoročnými partnermi. Jedná sa o štyri partnerské školy a jedného partnera ktorý je pre nás sprostredkovateľom pre grafické firmy. Partnerské školy sú tri z Českej republiky a jedna partnerská škola z Nemeckej republiky. Sprostredkovateľská organizáciu EDP European Projects Development, nám zabezpečila stáž žiakov u dvoch Portugalských partnerov. Konkrétne sú to firmy Adway a Onda Grafe so sídlom v meste Montijo a Antão do Tojal. Projekt sme sa rozhodli realizovať pre žiakov našej školy z odborov Grafik digitálnych médií (GDM), Technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT) a Mechanik počítačových sietí (MPS). Chceme našim žiakom ponúknuť a poskytnúť zahraničnú stáž na skvalitnenie ich doterajších získaných vedomostí a zručností. Preto sme sa rozhodli projekt realizovať z oblasti zabezpečovacej techniky, domové hlásky a vrátniky, štrukturované kabeláže pre domácnosti a firmy. Vzdelávanie pre grafikov v dvoch Portugalských firmách a Internetu vecí v Nemeckej republike. Pri zadávaní tém sme vychádzali s požiadaviek firiem s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rámci odbornej praxe. Preto sme sa snažili tomu prispôsobiť aj zahraničnú stáž. Všetky témy v podstate vychádzajú z dnešného dopytu na celosvetovom trhu v oblasti IoT, Internetu vecí, Smart City, resp. Smart Home. Čo sa týka našej stratégie internacionalizácie, snažíme sa vytvárať a skvalitňovať výuku pre našich žiakov a držať krok s dnešnými požiadavkami na zamestnancov z oblasti IT technológií. Na základe rozvoja nových technológií a dlhoročných skúseností so zahraničnými partnermi v rámci projektu ERASMUS+ si dovolíme tvrdiť, že tento technologický pokrok stíhame prispôsobovať na dnešné moderné IT technológie a požiadavky na trhu práce. Žiakom sú tieto projekty nápomocné či v ďalšom vzdelávaní na VŠ, alebo na trhu práce v oblasti IT technológií a Grafiky. Z roka na rok badáme pokrok vzdelávacích výstupov a výsledkov a čoraz väčší záujem o zahraničnú stáž v programe ERASMUS+. Za posledné dva roky sme zvýšili počet žiakov na projektoch. Čo sa týka jednotlivých partnerov, turnusov a stáží, rozhodli sme sa ich realizovať nasledovne. Prvý turnus máme naplánovaný v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 v partnerskej škole v Ostrave. K partnerovi máme naplánované vyslať 12 žiakov. Tak ako po minulé roky žiaci budú zložení z technických odborov TITT, MPS a doplnení o 2 žiakov s odboru GDM. Venovať sa budú problematiky domovým prístupovým a komunikačným systémom. Keď že je počet žiakov 12, preto sme naplánovali k tejto skupine 2 sprevádzajúce osoby. Druhý turnus je v pláne od 10.11.2019 do 23.11.2019. Partnerom je škola v Prahe. Aj sem vyšleme skupinu 12 žiakov v takom istom zložení. U tohoto partnera chceme realizovať problematiku zabezpečovacích systémov. Aj k tejto skupine plánujeme 2 sprevádzajúce osoby. Tretí turnus plánujeme od 9.2.2020 do 22.2.2020 k partnerovi do Hradca Králové. Z hľadiska kapacity školy a možnosti zabezpečenia vzdelávania vyšleme k partnerovi 5 žiakov s odborov TITT, MPS a GDM. 3 žiaci budú s odborov TITT, MPS a 2 žiaci s odboru GDM. Úlohou tejto skupiny bude realizovať štrukturovanú kabeláž. Vzhľadom na počet pôjde s touto skupinou 1 sprevádzajúca osoba. V poradí štvrtý turnus je v pláne od 31.5.2020 do 13.6.2020 u partnera v Nemecku v Erfurte. Opäť ako u predchádzajúcich partnerov sme naplánovali skupinu 12 žiakov v rovnakom zložení a 2 sprevádzajúce osoby. S partnerom sme sa dohodli na spolupráci v oblasti IoT ( Internet of Things) Internet vecí. Posledný turnus je v pláne od 14.6.2020 do 27.6.2020 u partnerov v Portugalsku. Sú to firmy Adway a Onda Grafe so sídlom v mestách Montijo a Antão do Tojal. Obaja partneri sa zameriavajú na oblasť grafického dizajnu a tvorby ilustrácií. K partnerom vyšleme dokopy 12 žiakov z odboru Grafik digitálnych médií a 2 sprevádzajúce osoby. Kompletný vypracovaný program stáže, v ktorom sú konkrétne rozpísané stanovené ciele projektu, zadané úlohy na ktorých budú žiaci počas stáže pracovať, prikladám do prílohy. Čo sa týka všetkých skupín a žiakov s odborov GDM, okrem iného budú všetci spomínaní Grafici za spolupráci ostatných žiakov s odborov TITT a MPS realizovať aj videá, ako celý projekt počas 14 dní prebiehal. Videá budú 2. Jedno bude zamerané na pracovnú činnosť a druhé na mimoškolské aktivity spojené so stážou. K tomu budú mať za úlohu vypracovať aj 2 prezentácie, tiež zamerané na pracovnú činnosť a mimoškolské aktivity. Všetci zúčastnení žiaci získajú medzinárodný certifikát Europass-mobilita. S každej stáže budú grafici realizovať 3D a 2D modely pre zadané úlohy. Všetky výsledky, videá, prezentácie a vypracovaná dokumentácia bude zverejnená na našej školskej webovej stránke, kde budú dostupné verejnosti.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií
Banská Bystrica