Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie profesijných zručností žiakov SOŠChKaS Šaľa počas odborných mobilitných stáží v európskom vzdelávacom priestore
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060608
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59345 €
Sumár projektu:Mobilitný projekt Erasmus+ „Rozvíjanie profesijných zručností žiakov SOŠChKaS Šaľa počas odborných mobilitných stáží v európskom vzdelávacom priestore“ bude realizovaný v školskom roku 2019/2020 ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA116 pre skupinu učiacich sa v OVP. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať a zlepšovať odborné vzdelávanie, poskytnúť žiakom možnosť získať praktické skúsenosti, vedomosti a zručnosti v pracovnom a vzdelávacom prostredí spolupracujúcich organizácií - európskom vzdelávacom priestore a uznávanie výstupov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so školským vzdelávacím programom. Implementácia stratégie internacionalizácie prostredníctvom realizácie aktivít projektu: Plnením hlavného cieľa dosahujeme lepšiu profesijnú uplatniteľnosť účastníkov - žiakov SOŠChKaS Šaľa. Absolventi stáží sa oboznámia s tradíciami a kultúrou partnerských krajín, získajú nové pracovné kontakty, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri svojej práci a vzdelávaní. Získané odborné, jazykové, osobnostné, komunikačné a interkultúrne zručnosti a nadobudnuté osobné a pracovné kontakty podporia integráciu účastníkov na miestnom, regionálnom, národnom i európskom európskom trhu práce. Aplikácia metodiky ECVET v systéme prípravy, monitorovania, hodnotenia praktických mobilít, validácie a evaluácie výsledkov hodnotenia mobilít zaručuje, že dosiahnuté výsledky vzdelávania budú môcť byť overené a validované v kvalifikačných profiloch účastníkov stáži v prostredí vysielajúcej organizácie. Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass zvýši akceptáciu výsledkov mobilít u potenciálnych zamestnávateľov predovšetkým na európskom trhu práce. Budúcej uplatniteľnosti účastníkov stáží napomôže aj zlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, zlepšená schopnosť ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia. SOŠChKaS Šaľa má dlhodobú úspešnú mobilitnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Írsku, Taliansku (Sicília), v Maďarsku a Českej republike. Tretí krát budeme realizovať mobilitu v Portugalsku - hipologickom centre Trote, Braga. Na základe pozitívnych skúseností iných škôl, ktoré sú držiteľmi charty, sme úspešne podnikli prvé kroky spolupráce s partnerskou organizáciou EkipEuropa - Zuzana Vančová v Španielskej Málage - dohodli sme rámcový vzdelávací obsah stáží podľa kurikula SOŠChKaS a uzavreli MoU, príjímajúcimi organizáciami budú CLUB HÍPICO EL RANCHITO (chov koní a jazdectvo) a LA RESERVA DE MALAGA SL (gastronómia). Pri dohadovaní spolupráce prebehla fáza uznania kurikula a vzdelávacieho obsahu medzi SOŠChKaS Šaľa a partnerskými organizáciami, čo je potvrdené v ratifikovaných Memorandách o porozumení a v Záväzku kvality s každou partnerskou organizáciou. Medzi dlhodobé prinosy projektu patrí rozvíjanie úspešnej spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov s partnerskými organizáciami, z toho vyplýva zjednocovanie štandardov odbornej prípravy a výstupov vzdelávania, ktoré môžu byť uznávané budúcimi zamestnávateľmi účastníkov v celej Európskej únii. Počty študentov, predpokladané termíny a trvanie stáží v školskom roku 2019/2020 sú: ESP: Zuzana Vančová - Ekip Europa, Málaga - predpokladaný termín stáže - júl 2019, plánovaný počet - 4 žiaci (dvaja učebný odbor kuchár/čašník, dvaja z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) PT: APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob, Braga – predpokladaný termín stáže – august 2019, plánovaný počet - 4 žiaci (z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) IE: RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare – predpokladaný termín stáže – február-marec 2020, plánovaný počet - 4 žiaci (z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) HU: Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna – predpokladaný termín stáže – marec-apríl 2020, plánovaný počet - 3 žiaci (z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) CZ: Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle – predpokladaný termín stáže – október 2019, plánovaný počet - 3 žiaci (z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) CZ: Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem – predpokladaný termín stáže – október 2019, plánovaný počet - 3 žiaci (z odborov zameraných na chov koní a jazdectvo) IT: Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - predpokladaný termín stáže – september-október 2019, plánovaný počet - 4 žiaci (učebné odbory kuchár, čašník/servírka, kaderník) Potreba sprevádzajúcich osôb pre jednotlivé partnerské krajiny sa odvíja od nutnosti zabezpečiť predovšetkým organizáciu bezpečnosť leteckej prepravy, resp. koordinačný mentoring v súčinnosti s prijímajúcou organizáciou v prvých dňoch trvania stáže v cudzojazyčnom prostredí. Preto je pre každú mobilitu s leteckou dopravou navrhnutá jedna sprevádzajúca osoba (ESP, POR, IRL, IT). Úvodný mentoring v prostredí partnerských organizácií v Českej republike a v Maďarsku bude zabezpečený prostredníctvom manažérskych návštev.
Koordinátor:Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Šaľa