Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKÁŽ MI MOJE MESTO
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA201-060681
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:71590 €
Sumár projektu:Zriaďovatelia materských škôl, ktorými sú mestá Martin, Jičín, Kalisz a Daruvar ako aj pedagógovia z daných materských škôl pociťujú potrebu intenzívnejšieho prepracovania regionálnej výchovy ako aj zostavenie nových námetov na prácu v oblasti regionálnej výchovy v materskej škole, skvalitnenia učebných pomôcok a učebných zdrojov. Spoločný projekt zameraný na vytvorenie súboru edukačných pomôcok, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia o význame európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom predškolského vzdelávania je na to vynikajúcou príležitosťou. V rámci vyššie uvedených potrieb vidíme príležitosť na realizáciu projektu, ktorému sme dali názov „Ukáž mi m♥je mesto“. Prostredníctvom tohto projektu môžu pedagógovia materských škôl zdieľať skúsenosti v oblasti uplatňovania regionálnej a globálnej výchovy v materských školách, vymieňať si osvedčené postupy a podporovať medzinárodnú a nadnárodnú spoluprácu, skvalitňovať odborné zručnosti a vedomostí v oblasti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania a edukácie detí v predškolskom veku (ranom detstve - ECEC), ale najmä spoločne pracovať na tvorbe nových učebných pomôcok na rozvoj a skvalitnenie regionálnej výchovy. Zamerali sme sa na dve cieľové skupiny: zriaďovateľov materských škôl a pedagógov materských škôl, ktorí sú do projektu aktívne zapojení. Ďalšou cieľovou skupinou na ktorú sa výsledky nášho projektu budú uplatňovať, sú deti predškolského veku navštevujúce materské školy. Cieľom nášho projektu „Ukáž mi m♥je mesto“ bude získať námety overené v praxi inej krajiny EÚ na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania s cieľom hravou formou sprostredkúvať informácie o meste, regióne, jeho histórii, tradičnej gastronómii, predkoch, významných kultúrnych pamiatkach mesta a rozvíjať pozitívne postoje detí k mestu, regiónu, vlasti. Vytvoriť nové edukačné pomôcky na rozvíjanie regionálnej a globálnej výchovy a zvyšovanie multikultúrnej gramotnosti detí. Prezentovať aktivity v oblasti vzdelávania v materských školách podporujúce hodnotu kultúrneho dedičstva danej krajiny EÚ. Podporiť výmenu osvedčených postupov a inovatívnych foriem práce zameraných na rozvíjanie a upevňovanie citového vzťahu detí k tvorivej činnosti obyvateľov mesta alebo určitého územia prostredníctvom zážitkového učenia. Rozvíjať spoluprácu s partnermi z iných krajín EÚ v tejto oblasti. Spoluprácu a partnerstvo vytvoria nasledujúce inštitúcie: 1. Slovenská republika – samospráva, mesto Martin ako zriaďovateľ materských škôl 2. Česká republika – samospráva, mesto Jičín ako zriaďovateľ materských škôl 3. Poľsko – samospráva, mesto Kalisz ako zriaďovateľ materských škôl 4. Chorvátsko – Materská škola Ferdy Mravence, Daruvar Počas projektu a po jeho ukončení očakávame nasledovné výsledky: a) spoznanie kultúrnych rozdielov v jednotlivých partnerských krajinách a prístupov k rozvoju regionálnej výchovy v materských školách, posilnenie multikultúrnej výchovy v materskej škole; b) zorganizovanie vernisáže výtvarných prác detí materských škôl na tému „NAJ miesta môjho mesta“; c) vydanie spoločného kalendára zostaveného z najzaujímavejších výtvarných prác detí z partnerských materských škôl; d) zhotovenie krátkeho videa z podujatí, alebo vzdelávacích aktivít a exkurzií v meste, ktorým deti materských škôl daného mesta predstavia svoje mesto: „NAJ miesta môjho mesta“; e) zostavenie návrhu spoločenskej stolovej a zároveň edukačnej hry s názvom „Ukáž mi m♥je mesto“, ktorá bude učebnou pomôckou využívanou učiteľmi v materskej škole na rozvoj regionálnej výchovy daného mesta. Očakávame, že dopad projektu bude na všetkých zainteresovaných účastníkov a zúčastnené organizácie. Projekt prostredníctvom sieťovania a výmeny skúseností medzi pedagógmi materských škôl prispeje k prenosu poznatkov a výmene skúseností; k zlepšeniu metodiky pri výučbe regionálnej a globálnej výchovy; posilní spoluprácu, bude priestorom pre prácu pedagógov na tvorbe nových učebných pomôcok a prispeje tak k skvalitneniu vzdelávania detí v materských školách v oblasti regionálnej a globálnej. Očakávame, že vzdelávacie aktivity realizované v plánovanom rozsahu a počte budú prínosom v oblasti výmeny osvedčených postupov a inovatívnych foriem práce; rozvoja kľúčových kompetencií pedagógov následne vedúcich k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí; efektívneho rozvoja spolupráce s partnermi z partnerských krajín a možností ďalšej spolupráce aj po skončení projektu. Udržateľnosť výsledkov nášho projektu vyplýva aj z dlhodobého záujmu pedagógov, zriaďovateľov a miestnych samospráv, aby sa deti z materských škôl zúčastňovali na významných podujatiach mesta za účelom rozvíjania pozitívneho postoja detí k svojmu mestu. Edukačnú spoločenskú stolovú hru môžu využívať nielen pedagógovia vo svojej edukačnej činnosti, ale aj rodičia, starí rodičia a občania mesta. Práca na tomto projekte nás motivuje k intenzívnejšej práci v programe Erasmus+ a spolupráci s partnermi v krajinách EU.
Koordinátor:Mesto Martin
Martin