Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový potenciál rozvoja agrosektora- AGROMECHATRONIK
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA202-060773
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:150334 €
Sumár projektu:Spolupracovať na zvyšovaní kvality európskeho vzdelávania v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva je nanajvýš dôležité. Spolupráca slúži niekoľkým účelom, jednak na zvýšenie transparentnosti vo vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín, zrovnanie rôznych kurzov prostredníctvom dostupných nástrojov (EQF, EQVET, ECVET) k zjednodušeniu štúdia v zahraničí a zatraktívnení OVP-vzdelania. V takom dôležitom odvetví ako je poľnohospodárstvo musíme pozerať do budúcnosti a zvýšovať povedomie o tom, aké zručnosti a kompetencie musia mať mladí ľudia aby sa mohli zamestnať. Priprava študentov musí korešpondovať s potrebami praxe, aby boli pripravení pracovať a študovať v európskom kontexte. Tam je spoluzodpovednosť za zvyšovanie kvality a postavenie profesie ako takej , ako aj pracovať spoločne pre lepšiu kvalitu vo vzdelávaní. Projekt sa zameriava na tieto priority: Jedným zo základných požiadaviek na kvalitu odborného vzdelávania a prípravy systému je schopnosť reagovať a prispôsobiť sa trhu práce. "Európa sa chce stať inteligentnejšou, udržateľnejšou a obsažnejšou. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme flexibilné, vysoko kvalitné systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré reagujú na potreby dneška a zajtrajška ". Musíme zlepšiť schopnosť OVP, reagovať na požiadavky meniaceho sa trhu práce - požiadavky od zamestnávateľov. Tento projekt je výsledkom potreby , ktorá vychádza priamo zo zamestnávateľskej sféry - nový odbor agromechatronik bol koncipovaný práve z týchto praktických dôvodov. Posilnením informačných a komunikačných technológií (IKT) vo výučbe a učení, a to prostredníctvom podpory vzdelávania a prístupu na voľné vzdelávacie zdroje zabezpečíme vyučovanie a hodnotenie postupov založených na báze transparentnosti, zároveň budú uplatnené práva a povinnosti používateľov a poskytovateľov digitalizovaného obsahu . Podporovať väčšiu súdržnosť medzi rôznymi krajnami EÚ - transparentnosť a uznávanie nástrojov tak, aby sa zabezpečilo prepojenie európskeho vzdelávania a zároveň aj trhu práce. Projekt je založený na troch intelektuálnych výstupoch. Projekt môže byť opísaný v rôznych úrovniach: Zvýšiť kompetencie učiteľov , majstrov OVP a trénerov v OVP v nástrojoch na meranie a porovnanie kvality výučby. Všetkým zainteresovaným to poskytne väčšiu právomoc pri posudzovaní ,a tiež v porozumení rôznych školských systémov. Ak chcete mať lepšie nástroje pre prácu - výučba s následným hodnotením je potrebné budovať e-platformu, kde možno ľahko aktualizovať dôležité dokumenty, ale aj rozvíjať Learning Management System s tým , že študenti ho budú používať. Musíme zaviesť spoločný odborný jazyk a mať k dispozícii referenčný materiál vtejto oblasti vzdelávania. Dnes tento materiál neexistuje. Rozhodli sme sa vytvoriť e-learningovú platformu, ktorá môže fungovať aj ako klasická kniha ( pokiaľ bude možné jednotlivé kapitoly využiť ako printové médium), a hlavne ako nástroj na rozvoj informačných a komunikačných zručnosti . Medzi učiteľmi , majstrami OVP, trénermi OVP a študentmi tým, že sa prepoja spoločné digitálne platformy pre komunikáciu vznikne užšia vzájomná synergia. Všetci partneri budú prispievať svojimi poznatkami a odbornosťou účasťou na medzinárodných seminároch- učitelia, majstri OPV, tréneri OVP . Pridaním zručností v oblasti IKT v školách dosiahneme skvalitnenie možností spolupráce , čím sa bude zvyšovať dostupnosť a aj kvalita odbornej prípravy . Spoločne vytvorený materiál uľahčí pochopenie nutnosti vzdelávania v danej oblasti , rovnako prispeje aj k zvýšovaniu jazykovej úrovne všetkých zainteresovaných - zamestnancov škôl, inštitúcií a žiakov. Všetky výsledky projektu budú po ošetrení zmluvou o autorských právach zverejnené na webovej platforme a budú prístupné po celú dobu trvania projektu a taktiež po jeho ukončení. Tieto prostredia budú k dispozícii aj pre školy podobného zamerania v rámci jednotlivých krajín ,ako aj pre zamestnávateľov , združenia a ostatné organizácie zaoberajúce sa touto problematikou.
Koordinátor:Stredná odborná škola Pruské 294
Pruské