Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

  • Európska dobrovoľnícka služba (EDS) umožňuje mladým ľudom zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov, a to individuálne (1 dobrovoľník – 1 projekt) alebo v skupine (až 30 dobrovoľníkov pôsobiacich v jednej alebo viacerých hostiteľských organizáciách v rámci 1 projektu). Dobrovoľníci majú príležitosť podieľať sa v rámci projektu na každodennej práci organizácie, ktorá sa venuje deťom a mládeži, športu, informačným a komunikačným technológiám a mediálnej gramotnosti, kultúre a tvorivosti, rozvojovej spolupráci, sociálnej starostlivosti, ekológii a pod.

    Cieľom všetkých projektov je podporiť rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí (jazykových, sociálnych, občianskych a pod.), umožniť im získať neformálnou cestou nové vedomosti a schopnosti užitočné pre ich osobný, odborný, profesijný rozvoj a rozvíjať medziľudskú solidaritu a toleranciu.

    Za Európsku dobrovoľnícku službu sa tak nepovažuje napr. stáž vo firme, rekreačný pobyt, jazykový kurz alebo príležitostné dobrovoľníctvo v zahraničí.