Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • V KA1 a KA3 je možné presúvať organizačné a cestovné náklady medzi sebou do výšky 100%, bližšie informácie sú uvedené Zmluvu o grante,  časť I.3.3. Rozpočtové presuny bez zmeny, bod b). Je na príjemcovi, či niekomu preplatí napr. vyššie cestovné. Malo by to však byť stanovené v Internej zmluve, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Národná agentúra nezodpovedá za prípadne nezhody medzi partnermi. Pre KA2 je situácia iná, keďže tam sú inak definované jednotlivé rozpočtové položky. Organizačné náklady (náklady na implementáciu) sa nedajú navyšovať, cestovné ako súčasť vzdelávacích aktivít áno ale iba max. o 20% z iných rozpočtových položiek. Dôležité je, že všetky presuny musia byť v súlade zo zásadou primeranosti, opodstatnenosti a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.