Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • Áno, v KA1 a KA3 je možné presúvať organizačné a cestovné náklady medzi sebou do výšky 100%, bližšie informácie sú uvedené Zmluvu o grante,  časť I.3.3. Rozpočtové presuny bez zmeny, bod b)., v rámci KA2 nie.  Dôležité je, že všetky presuny musia byť v súlade zo zásadou primeranosti, opodstatnenosti a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.