Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • Nie, bankové poplatky sú explicitne zaradené medzi neoprávnené náklady, uvádza sa to v Sprievodcovi programom, ČASŤ C – INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV -  NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY. Rovnako tak je možné nájsť túto informáciu aj v Prílohe I - Všeobecné podmienky, v časti II.19.4 Neoprávnené náklady, bod g), ktorá je súčasťou Dohody o grante.