Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • NA odporúča všetkým príjemcom, ale aj partnerom v projektoch Erasmus+, naštudovať si nasledujúce dokumenty: Sprievodca programom Erasmus+ k príslušnej výzve (predovšetkým časti relevantné pre Váš typ projektu a sektor), Odporúčania od externých hodnotiteľov, ktoré sú prílohou Oznámenia o schválení grantu, Zmluvu o poskytnutí grantu a jej prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy: všeobecné podmienky (Príloha I), finančné a zmluvné pravidlá (Príloha III) a sadzby platné pre jednotkové príspevky (Príloha IV). Tieto prílohy sú zverejnené na www.erasmusplus.sk v časti „Mám projekt/Zmluvy“.