Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V prípade zmeny názvu školy (vyradení starej a zriadení novej školy) je potrebné do národnej agentúry poslať oficiálne oznámenie o tejto zmene na hlavičkovom papieri školy, podpísané štatutárnym zástupcom školy/organizácie. Zároveň je potrebné k oznámeniu priložiť relevantné dokumenty, konkrétne: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení predmetnej školy zo siete škôl a školských zariadení SR, Všeobecne záväzné nariadenie príslušného samosprávneho kraja a taktiež oznámenie o novom čísle IČO.

    V prípade organizácií iných ako školy je potrebné zaslať aktuálny výpis z obchodného registra alebo registra mimovládnych inštitúcií MV SR. Na základe týchto dokumentov Vám národná agentúra zašle jednostranný dodatok ku zmluve.

    V nadväznosti na zmenu názvu školy/organizácie je príjemca grantu povinný aktualizovať údaje v Účastníckom portáli URF.