Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V prípade, že došlo k zmene riaditeľa/štatutárneho zástupcu organizácie/školy, je potrebné poslať do národnej agentúry oficiálne oznámenie o tejto zmene spolu s kópiou menovacieho dekrétu nového riaditeľa/štatutárneho zástupcu a s aktuálnymi kontaktnými údajmi (meno, adresa, e-mail, tel.číslo). V prípade organizácie inej ako školy, je potrebné zaslať kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo registra inštitúcie, ktorý túto zmenu potvrdí. Na základe týchto dokumentov národná agentúra vykoná zmenu v zmluve a opätovne ju zašle na podpis príjemcovi grantu. Ak zmena štatutárneho zástupcu nastane počas realizácie projektu, taktiež je potrebné poslať do národnej agentúry oficiálne oznámenie o tejto zmene spolu s kópiou menovacieho dekrétu nového riaditeľa/štatutárneho zástupcu a s aktuálnymi kontaktnými údajmi (meno, adresa, e-mail, tel.číslo). Na základe týchto informácií národná agentúra vezme na vedomie danú zmenu.