Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Priebežnú a záverečnú správu je príjemca povinný zaslať do národnej agentúry v súlade s termínmi, uvedenými v zmluve v príslušnom článku. Priebežné správy, zaslané pred termínom, uvedeným v zmluve, nebude NA akceptovať. Príjemca podáva priebežnú správu prostredníctvom nástroja Mobility Tool+, pričom o sprístupnení formulára priebežnej správy bude informovaný národnou agentúrou. Formulár záverečnej správy je k dispozícii v nástroji MT+ počas celej realizácie projektu.