Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Podmienky platby sú stanovené v zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ktorá je uzavretá medzi účastníkom mobility a koordinujúcou inštitúciou v projekte.

    Pri študentoch je to do 30 dní po podpise zmluvy, ale najneskôr do začiatku mobility, prípadne na základe potvrdenia o príchode.

    Pre zamestnancov VŠ je to do 30 dní po podpise zmluvy oboma stranami a najneskôr do začiatku mobility.